KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact

Partner

Bill van Mil

Bill richtte KWINK groep op in 2007 met Maarten Noordink en Annelies Dijkzeul.
Hij is een expert in het evalueren van wetten, organisaties en beleid. Op dat vlak heeft hij inmiddels 25 jaar ervaring: 17 jaar bij KWINK groep en daarvoor 8 jaar bij Berenschot. Bill treedt daarnaast veelvuldig op als adviseur voor (semi)publieke instellingen.

Achtergrond

Bill is een ervaren projectleider, evaluator en procesbegeleider. Hij voerde in de afgelopen 25 jaar vele beleidsdoorlichtingen uit en evalueerde tal van organisaties, wetten, beleidsterreinen, programma’s, samenwerkingen en convenanten. Hij is opgeleid als technisch-bestuurskundig ingenieur (TU Delft).

Enkele voorbeelden van zbo’s, agentschappen en uitvoeringsorganisaties die hij evalueerde op doeltreffendheid en doelmatigheid zijn: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Douane, KNMI, ACM, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Gezondheidsraad, De Nederlandsche Bank (DNB), Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Enkele voorbeelden van wetten die hij evalueerde zijn: Wet huis voor klokkenluiders, Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon), Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), Wet handhaving consumentenbescherming en de Metrologiewet.

Bill is actief op uiteenlopende beleidsterreinen. Hij ondersteunde bijna alle ministeries, vele decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, adviesorganen en de Europese Commissie.

Bill publiceert regelmatig over thema’s als evalueren, toezicht & handhaving en effectmeting.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten