KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK onderzoekt het instrument Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Omgevingswet)

Sinds 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet in werking getreden. De onafhankelijke evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) evalueert de Omgevingswet aankomende vijf jaar. De EcO heeft een onderzoek uitgezet naar de werking van één instrument uit de Omgevingswet, namelijk de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de BOPA). KWINK groep voert dit onderzoek uit in samenwerking met adviesbureau KokxdeVoogd.

13 mei 2024

De BOPA

De BOPA is één van de instrumenten van de Omgevingswet. Sommige activiteiten passen niet binnen het huidige omgevingsplan. Een omgevingsplan wijzigen duurt vaak lang en is complex. Het idee van het BOPA-instrument is dat gemeenten kunnen afwijken van het omgevingsplan, en daarmee de ruimtelijke ontwikkeling op gang kunnen houden. Het instrument BOPA is dus geïntroduceerd om flexibiliteit aan het omgevingsplan te geven en de besluitvorming daaromtrent te versnellen.  

Opzet van het onderzoek

KWINK groep voert samen met KokxdeVoogd het onderzoek uit naar de werking van de BOPA in de praktijk. KWINK groep beschikt hierbij over uitgebreide ervaring met (evaluatie-)onderzoeken en KokxdeVoogd heeft veel ervaring op het gebied van de Omgevingswet. Het onderzoek helpt de EcO bij het evalueren van de werking van de Omgevingswet in de praktijk.

Voor het onderzoek gebruiken we verschillende onderzoeksmethoden. We analyseren bijvoorbeeld aanvragen voor een BOPA en de besluiten daarop. Daarnaast zetten we een enquête uit onder ambtenaren bij gemeenten en provincies die werken met de BOPA, met als doel hun ervaringen met dit instrument in kaart brengen. We voeren interviews met betrokken partijen, zoals met gemeenteambtenaren, provincieambtenaren en (vertegenwoordigers van) aanvragers over hun ervaringen met het instrument. 

Ervaring van KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek naar de werking van wetten. Zo voerde KWINK groep bijvoorbeeld de evaluatie uit van de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON) in opdracht van EZK, de evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders (BZK), de Universele Postdienst (EZK) en de Aanbestedingswet (EZK). Ook voerde KWINK eerder onderzoeken uit op het gebied van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld de inventarisatie van erfgoedkansen bij woningbouwlocaties.   

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten