KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Ambities Aanbestedingswet deels bereikt

De evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 is door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. Centraal stond de vraag of de ambities van de wet zijn behaald en welke effecten de wet in de praktijk heeft. De minister geeft aan dat het algemene beeld uit de evaluatie gematigd positief is, mede gelet […]

8 juli 2015

De evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 is door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. Centraal stond de vraag of de ambities van de wet zijn behaald en welke effecten de wet in de praktijk heeft.

De minister geeft aan dat het algemene beeld uit de evaluatie gematigd positief is, mede gelet op de korte periode die is verstreken sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet en het feit dat zowel aanbestedende diensten als ondernemers moesten wennen aan de nieuwe regelgeving. De wet heeft geleid tot een vermindering van lasten en bijgedragen aan uniformering. Op andere punten is potentie van nieuwe bepalingen nog niet volledig benut. Belangrijke aandachtspunten zijn de toepassing van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) en sociale voorwaarden.

Beter aanbesteden

De minister stelt vast dat veel problemen niet voortkomen uit de regelgeving maar uit de toepassing daarvan. In de loop van dit jaar zal in overleg met aanbestedende diensten en ondernemers verder worden onderzocht hoe invulling kan worden gegeven aan beter aanbesteden. Het ministerie van Economische Zaken gaat zich hierbij voornamelijk richten op kleine en middelgrote gemeenten (minder dan 150.000 inwoners).

Onderzoek KWINK groep

KWINK groep heeft als onderdeel van de evaluatie onderzoek gedaan naar drie ambities van de Aanbestedingswet: de toegang van het MKB (bedrijven tot 250 werknemers) verbeteren, de aanbestedingspraktijk uniformeren en ruimte bieden voor innovatie en duurzaamheid.

Deelname MKB niet vergroot

In 2014 is circa twee derde van de overheidsopdrachten gegund aan het MKB. De gunning van overheidsopdrachten aan het MKB is nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2012 vóór de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Dit geldt ook voor het aandeel van het MKB in de totale waarde van overheidsopdrachten.

Meer uniformiteit bij aanbestedingen

Ondernemers oordelen positief over de uniformiteit van de termijnen van aanbestedingsprocedures en de stappen die worden gehanteerd door aanbestedende diensten in aanbestedingsprocedures. Ook is het gebruik van de model Eigen verklaring fors toegenomen en zijn aanbestedende diensten meervoudig onderhandse procedures meer uniform aan nationale en Europese procedures gaan inrichten.

Ruimte voor innovatie en duurzaam inkopen ten dele bereikt

De ruimte die de wet biedt voor innovatie en duurzaam inkopen wordt in de praktijk ten dele gebruikt. EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) wordt weliswaar vaker toegepast als gunningssystematiek, maar daarin ligt meer nadruk op het criterium ‘prijs’ dan vóór de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. De criteria ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ worden nog relatief weinig gehanteerd als beoordelingscriteria. Er wordt ook zelden gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wet biedt om varianten toe te staan.

Onderzoeksopzet

De deelname van het MKB is berekend door middel van een kwantitatieve analyse waarbij we aanbestedingen die zijn gegund in 2012 hebben vergeleken met aanbestedingen die zijn gegund in 2014. Daarnaast hebben we ervaringen met de aanbestedingspraktijk in beeld gebracht door middel van verdiepende gesprekken en een enquête onder aanbestedende diensten, experts en ondernemers.

KWINK groep heeft in deze evaluatie samengewerkt met inhoudelijke experts Pieter Kuypers, hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht, en Paul de Bijl, marktordeningsexpert en gasthoogleraar reguleringseconomie.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten