KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Rapport evaluatie zes subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten

KWINK groep deed het afgelopen jaar de evaluatie van zes subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd. Veel makers in de podiumkunsten ontvangen subsidie voor het schrijven, produceren en opvoeren van bijvoorbeeld muziek-, dans en/of theaterstukken. Het Fonds Podiumkunsten is het rijkscultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds Podiumkunsten verstrekt onder andere verschillende projectsubsidies, die toegankelijk zijn voor verschillende soorten makers en gezelschappen.

28 augustus 2023

De subsidieregelingen

Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep gevraagd zes subsidieregelingen individueel en in samenhang te evalueren. Het gaat om de volgende zes regelingen: 

 1. Productiesubsidie 
 2. Opdracht compositie of libretto 
 3. Reeks opdrachten compositie  
 4. Programma urban projecten 
 5. Werkbijdrage muziekauteur 
 6. Werkbijdrage theatertekst 

De inrichting van de evaluatie

Door de evaluatie van de regelingen wilde het Fonds zicht krijgen op de mate waarin en de wijze waarop de subsidieregelingen de doelen gerealiseerd hebben in de periode 2017 – 2021. Daarnaast wilde het Fonds een beeld krijgen van in hoeverre de regelingen aansluiten bij de werkpraktijk van makers en gezelschappen.  

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen heeft KWINK groep de volgende onderzoeksmethoden ingezet: 

 • Opstellen van een theory of change per regeling en één overkoepelende theory of change voor alle projectsubsidieregelingen  
 • Voeren van interviews met medewerkers van het Fonds Podiumkunsten 
 • Uitvoeren van een kwantitatieve analyse 
 • Organiseren van focusgroepen met subsidieaanvragers  
 • Voeren van telefonische interviews met subsidieaanvragers

De uitkomsten van de evaluatie

Uit de evaluatie blijkt dat de inrichting en uitvoering van de verschillende projectsubsidieregelingen bijdragen aan de gestelde doelen. Tegelijkertijd is er ook aanleiding voor verbeteringen, zoals de taligheid van de aanvraagprocedure, de communicatie over de operationalisering van de beoordelingscriteria en de ervaren representativiteit van de adviescommissies.  

Ook op het niveau van de individuele projectsubsidieregelingen hebben we conclusies getrokken. Daarvoor verwijzen we graag naar het evaluatierapport en de publicatie ervan op de website van het Fonds Podiumkunsten. 

Voor het Fonds Podiumkunsten levert de evaluatie belangrijke aanknopingspunten om ervoor te zorgen dat de regelingen in de toekomst toegankelijker worden en de communicatie rondom uitvoering en voorwaarden verbetert. Inmiddels worden de eerste aanpassingen bij de regeling werkbijdrage muziekauteur ingevoerd. Andere aanbevelingen neemt het Fonds Podiumkunsten mee in de aanloop naar de beleidsperiode 2025-2028. 

Eerdere ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken in de culturele sector en meer specifiek evaluaties van subsidieregelingen. Zo evalueerde KWINK groep al eerder in opdracht van het Fonds Podiumkunsten de productie- en compositiesubsidies (inclusief het proces van subsidieverlening). KWINK groep voerde verder in opdracht van de gemeente Rotterdam een evaluatie uit van het Atelier en broedplaatsenbeleid en een evaluatie van de subsidieregeling Pitcher Perfect 010. In opdracht van de gemeente Eindhoven evalueerde KWINK groep de Stichting Cultuur Eindhoven. KWINK heeft bovendien ervaring met het doen van onderzoeken buiten de cultuursector waar kwalitatief en kwantitatief onderzoek is gecombineerd. Bijvoorbeeld de evaluatie van de subsidieregeling Donatie bij leven in opdracht van het ministerie van VWS en de Monitor Toekomstbeeld OV2040 in opdracht van het ministerie van IenW 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten