KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie BFT openbaar

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft KWINK groep gevraagd om het Bureau Financieel Toezicht te evalueren. Het rapport met de conclusies en aanbevelingen is nu openbaar.

15 april 2024

Aanleiding, doel en aanpak

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een onafhankelijke, integrale toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige specifieke beroepsgroepen. Het BFT is een zbo onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De Kaderwet schrijft voor dat het functioneren van een zbo eens in de vijf jaar moet worden beoordeeld op de doeltreffendheid en doelmatigheid. Het evaluatierapport is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Het doel van de evaluatie was om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het BFT in de periode 2018-2022. Daarnaast is de governance, zowel intern als extern, van het BFT onderzocht. Hiervoor zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast, waaronder een documentenstudie, een door het BFT ingevulde zelfevaluatie, een digitaal informatiepunt waar medewerkers hun ervaringen vertrouwelijk konden delen en interviews met het BFT en externe stakeholders. 

Conclusies

In het rapport oordelen we dat het aannemelijk is dat het BFT doelmatiger en doeltreffender is gaan functioneren tussen 2018-2022. Zo is de werkwijze van het BFT meer risicogericht, is er meer aandacht voor preventie en wordt meer samengewerkt met andere organisaties. Daarnaast zijn er geen indicaties voor een ondoelmatige besteding van middelen en capaciteit. Als organisatie heeft het BFT een positieve ontwikkeling doorgemaakt, waarbij het lerend vermogen is verhoogd en het BFT serieus invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie. Tot slot is de relatie met het ministerie van JenV beter gaan functioneren in de evaluatieperiode. 

We geven ook enkele aandachts- en ontwikkelpunten mee. Zo bevelen we aan om datagedreven toezicht verder te ontwikkelen en om samen met beroeps- en brancheorganisaties een strategische agenda te implementeren. Daarnaast mag de governance-benadering van toezicht een nadrukkelijkere plek krijgen in de visie en strategie en wordt aanbevolen om de risicoafbakening te verbreden naar de markt en de maatschappelijke context. Wat betreft de governance bevelen we aan om onder andere een relatiestatuut op te stellen en om de mogelijkheden om de bestuursvorm van het BFT te formaliseren en toekomstbestendig te maken. Al onze conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in het rapport. 

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van zbo-evaluaties. Zo evalueerde we onder andere het  Centraal Bureau van de Statistiek, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Bank en de Kansspelautoriteit, en hebben we afgelopen jaar ook het Commissariaat voor de Media geëvalueerd. Twee jaar geleden schreven we een artikel over lessen uit vijftien zbo-evaluaties.    

 

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten