KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Minister neemt aanbevelingen over uit evaluatie regelingen CBS

Het CBS levert veel statistieken, met name aan de overheid. Voor een groot gedeelte ligt onder deze statistieken een wettelijke verplichting. Er zijn ook marktpartijen die doen aan statistische dienstverlening. Twee jaar geleden zijn regelingen in werking getreden, met als doel meer duidelijkheid te scheppen over de rolverdeling tussen marktpartijen en het CBS. KWINK groep evalueerde deze regelingen. Begin juli is onze evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd, waarbij de minister van EZK heeft aangegeven onze aanbevelingen over te nemen.

22 augustus 2023

De beleidsregel en ministeriële regeling

Op 1 juli 2020 zijn de ‘regeling werkzaamheden derden CBS’ en de ‘beleidsregel taakuitoefening CBS’ in werking getreden. Hieraan voorafgaand is er in de Tweede Kamer gesproken over de concurrentie tussen het CBS en het bedrijfsleven. De minister van EZK heeft signalen ontvangen van bedrijven over activiteiten van het CBS die zij ervaren als marktverstoring. Na een traject van gesprekken met bedrijven en een extern advies, zijn de beleidsregel en ministeriële regeling opgesteld en in werking getreden.

Doelbereik van de regelingen

In onze evaluatie hebben we het doelbereik van de regelingen onderzocht. Wij concluderen dat niet alle doelen (volledig) zijn bereikt. Zo constateren we dat de regelingen op punten duidelijk heeft gemaakt wat het CBS wel en niet mag, maar dat de bestaande onduidelijkheid over de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen niet volledig is weggenomen. Ook concluderen we dat de regelingen niet hebben geleid tot een relatieverbetering tussen het CBS en kritische marktpartijen en een branchevereniging.

Reactie minister van EZK op evaluatie regelingen

De minister van EZK heeft in een Kamerbrief aangegeven dat ze de aanbevelingen van KWINK groep zal overnemen. Zo zal de minister in gesprek gaan met het CBS over hoe terminologie verduidelijkt zal worden en wil de minister inspiratie op doen in andere situaties waarbij de overheid activiteiten uitvoert die marktpartijen ook (zouden kunnen) uitvoeren.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep is expert op het gebied van evaluaties. Eerder voerde KWINK groep al de ZBO-evaluatie uit van het CBS. Andere voorbeelden van evaluaties die we de afgelopen jaren uitvoerden zijn de evaluatie van de Kansspelautoriteit, de evaluatie van de Nederlandsche Bank en de evaluatie van het programma Duurzame Veiligheid 2023.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten