KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Beleidsevaluatie Streekomroepvorming openbaar

De lokale publieke omroep is een belangrijk onderdeel van het publieke omroepbestel. Lokale omroepen informeren jou over het lokale nieuws. Ze houden je op de hoogte van het culturele, sportieve en maatschappelijke leven in jouw gemeente. Lokale omroepen zijn soms ook actief in meerdere gemeenten en heten dan een streekomroep. KWINK groep bracht de huidige stand van zaken rondom de vorming van de streekomroepen in kaart.

7 december 2021

De lokale publieke omroep is een belangrijk onderdeel van het publieke omroepbestel. Lokale omroepen informeren jou over het lokale nieuws. Ze houden je op de hoogte van het culturele, sportieve en maatschappelijke leven in jouw gemeente. Lokale omroepen zijn soms ook actief in meerdere gemeenten en heten dan een streekomroep. KWINK groep bracht de huidige stand van zaken rondom de vorming van de streekomroepen in kaart.

Beleidsevaluatie Streekomroepvorming

Streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren om in de toekomst een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA) te kunnen garanderen. De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkingsverband voor lokale omroepen in Nederland. De NLPO ondersteunt en co├Ârdineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen. Zo kan de NLPO het proces tot streekomroepvorming begeleiden en ondersteuning bieden bij het vormen van een streekomroep. In 2015 is een indeling gemaakt van 77 streekomroepen in overleg met de lokale omroepen en gemeenten. Nu is behoefte aan een tussenevaluatie van de streekomroepvorming om de stand van zaken in kaart te brengen.

KWINK groep evalueerde de tussentijdse stand van zaken van streekomroepvorming. Vorige week publiceerde de NLPO het eindrapport.

Uitkomsten van het onderzoek

Naar aanleiding van de beleidsevaluatie streekomroepvorming blijkt dat streekomroepvorming alleen niet voldoende is om een LTMA te realiseren. Het grootste knelpunt is de beperkte financiering van lokale publieke omroepen. Wel zien we dat streekomroepen beter in staat zijn om kwaliteitsdoelstellingen te behalen dan lokale omroepen. De samenwerking zorgt voor schaalvergroting, professionalisering en uitgebreider media-aanbod.

We concluderen ook dat het proces tot streekomroepvorming moeizaam is verlopen. Sinds 2016 zijn er in 31 van de 77 streken streekomroepen gevormd. Naast het knelpunt van financiering hebben wij vijf verklarende factoren gevonden die het proces beïnvloeden:

  1. Een gelijkwaardige positie van de lokale omroepen in een streek is de belangrijkste reden van slagen.
  2. Het bestuur, betaalde medewerkers en vrijwilligers spelen een grote rol bij streekomroepvorming en kunnen het proces maken of breken.
  3. Samenwerking tussen een beperkt aantal omroepen in een beperkt aantal gemeenten is gemakkelijker dan in meer omvangrijke streken.
  4. Verschillen in lokale identiteit (veelal historische, culturele of religieuze kenmerken) binnen een streek bemoeilijken het proces tot streekomroepvorming.
  5. Wet- en regelgeving sluit onvoldoende aan bij streekomroepvorming.

Op basis van de conclusies doen wij ook een aantal aanbevelingen. Als eerste is belangrijk om een gezamenlijk beeld van de meerwaarde van streekomroepvorming te vormen met de landelijke stakeholders zoals het ministerie van OCW, het Commissariaat voor de Media en de VNG. Daarnaast is passende structurele financiering voor lokale omroepen belangrijk. We pleiten ook voor duurzame oplossingen zoals aanpassingen in wet- en regelgeving. Ook zouden we inzetten op meer betrokkenheid van gemeenten bij mediabeleid. De NLPO kan haar rol uitbreiden door in te zetten op kennisborging en de ambassadeursfunctie van lokale omroepen naar landelijke partijen.

KWINK groep en media-onderzoek

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek en evaluaties op het gebied media. Recent voerden we de beleidsdoorlichting Media uit. Eerder evalueerden we het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NICAM (de organisatie achter Kijkwijzer). Ook heeft KWINK groep de samenwerking tussen het ministerie van OCW, het NICAM en het Commissariaat voor de Media ondersteund door het opstellen van een afsprakenset. Momenteel stellen we een handreiking op over de aanwijzingsprocedure van lokale media voor gemeenten. Tot slot was er de procesevaluatie van de aanwijzingsprocedure van de lokale omroep in de gemeente Amsterdam. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten