KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek naar aanwijzingsprocedure lokale publieke omroep Amsterdam openbaar

Lokale omroepen zijn voor veel bewoners dé bron van informatie met betrekking tot hun woonplaats en omgeving. Het is een medium waarbij bewoners hun woonplaats kunnen leren kennen en zien wat er speelt. Hoe een lokale omroep gekozen wordt is dan ook een belangrijk proces. KWINK groep evalueerde de afgelopen maanden de aanwijzingsprocedure van de lokale omroep in Amsterdam. Ook onderzochten we hoe een ideale procedure eruit ziet.

24 mei 2022

Achtergrond en aanleiding

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Elke gemeente kan één lokale omroep aanwijzen. Het Commissariaat voor de Media verleent de aanwijzing voor de lokale omroep op advies van de gemeente. In de gemeente Amsterdam is de advisering aan het Commissariaat over de aanwijzing van de lokale publieke media-instelling voor de periode 2019-2024 een complex proces geweest.

De gemeenteraad van Amsterdam en het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) vonden het belangrijk om het proces van de aanwijzing van de lokale publieke omroep te evalueren en lessen te formuleren voor de toekomst. KWINK groep voerde de afgelopen maanden onderzoek uit naar de aanwijzingsprocedure voor de lokale publieke omroep Amsterdam.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is gestart met een documentanalyse van bestaande documenten rondom de aanwijzingsprocedure en over het beleid gericht op de lokale publieke omroep van Amsterdam. Het doel was om te reflecteren op de aanwijzingsprocedure zoals beoogd door de Mediawet 2008 en het Commissariaat voor de Media. Ook is feitelijk de situatie in kaart gebracht. In deze reflectie is gekeken naar de beoogde stappen van het proces, de uitvoering van de stappen, evenals de rolverdeling en rolinvulling van betrokkenen. Vervolgens zijn interviews gevoerd met betrokkenen in de aanwijzingsprocedure zoals de indieners en raadsleden. Ook spraken wij meerdere experts op gebied van media en journalistiek, democratie, digitalisering en bedrijfsvoering.

Aanbevelingen

Aanwijzingsprocedure lokale publieke omroep

Onze aanbevelingen richten zich op de aanwijzingsprocedure en het belang van een duidelijk, transparant en kwalitatief goed proces. Daarbij vinden we het van belang dat van tevoren goed duidelijk is welke stappen deel uitmaken van de procedure en wat het resultaat van elke stap is. In onze aanbevelingen kijken we ook naar de opdracht die de gemeente meegeeft aan mogelijke kandidaten. Ook stellen we voor dat het beoordelen van de plannen plaats dient te vinden aan de hand van enkele criteria én basisvereisten. De basisvereisten zijn ‘knock-out criteria’: voldoet een kandidaat niet aan een van deze criteria, dan wordt de aanvraag inhoudelijk niet beoordeeld. Tot slot geven wij aanbevelingen met betrekking tot de rol- en taakverdeling van de verschillende betrokken partijen in een aanwijzingsprocedure.

Bouwstenen voor een toekomstige lokale publieke omroep Amsterdam

Hoe een lokale publieke omroep in Amsterdam eruit moet zien moet bepaald worden door de stad zelf. Wel geven we enkele bouwstenen mee. De bouwstenen hebben wij opgehaald bij experts die de stad goed kennen en veel weten over media en journalistiek, democratie, digitalisering en bedrijfsvoering. We lichten een van onze bouwstenen toe: de werkcultuur van een lokale publieke omroep is inclusief, veilig en representatief. Deze bouwsteen gaat in op de omgang op de vloer en de zorg die geboden wordt aan de omstandigheden van de werknemers. Met name de veiligheid en mentale gezondheid van journalisten is een om naar te kijken. Daarnaast behoort de omroep representatief te zijn, zeker in een stad als Amsterdam. Dit behoort zowel voor als achter de schermen het geval te zijn. Om dit te bereiken is een ons-kent-ons netwerk niet de juiste weg om dit te bereiken. Een lokale omroep kan het beste de bestaande eigen netwerken in de verschillende buurten gebruiken om nieuw talent aan te trekken.

Benieuwd naar de andere bouwstenen en aanbevelingen? Lees dan hier ons rapport.

KWINK groep en media wereld

KWINK groep heeft veel ervaring met (kwalitatief) onderzoek en evaluaties op het gebied van cultuur en media. Zo hebben we eerder de streekomroepvorming van lokale omroepen geëvalueerd. Daarnaast Ook heeft KWINK groep de samenwerking tussen het ministerie van OCW, het NICAM en het Commissariaat voor de Media ondersteund door het opstellen van een afsprakenset. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Janine, Fritzi of Maria.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten