KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert de pilot Gebiedsverbinders voor de gemeente Dalfsen

Inwonersbetrokkenheid is één van de speerpunten van de gemeente Dalfsen. Om hier invulling aan te geven, heeft de gemeente verschillende instrumenten ingesteld, waaronder de pilot Gebiedsverbinders. Deze pilot is gericht op het verbeteren van het uitvoeren van inwonersinitiatieven en zodoende inwoners meer te betrekken bij het beleid van de gemeente. Nu de pilot eind dit jaar afloopt, is KWINK groep gevraagd om te onderzoeken hoe de pilot verloopt en om te beoordelen of, en zo ja in welke vorm, een vervolg van de pilot wenselijk is.

10 juni 2024

De pilot Gebiedsverbinders

De gemeente Dalfsen hecht grote waarde aan het betrekken van inwoners, en heeft het een speerpunt van gemeentelijk beleid gemaakt. Om invulling te geven aan het speerpunt, heeft de gemeente als proeftraject in 2023 drie gebiedsverbinders aangesteld. Gebiedsverbinders houden zicht op relevante ontwikkelingen en belangen in de gemeente en zijn een eerste aanspreekpunt voor de inwoners als het gaat om inwonersinitiatieven. Gebiedsverbinders zijn als het ware een ‘doorgeefluik’ tussen inwoner en ambtelijke organisatie. Zo zorgen zij ervoor dat er een ambtelijk team wordt samengesteld die initiatieven kan beoordelen en eventueel uitvoeren. Bovendien houden de gebiedsverbinders de initiatiefnemers op de hoogte van de voortgang.

De evaluatie

KWINK groep evalueert de pilot door de praktische uitwerking van de pilot in kaart te brengen. De ambities, opzet, inrichting van de organisatie en behaalde resultaten en effecten van de pilot zijn onderwerp van analyse. Dit doen we door middel van het analyseren van de bestaande documentatie over de pilot, een online uitvraag waarin de ervaringen van initiatiefnemers worden opgehaald en het voeren diverse gesprekken met betrokkenen. Daarnaast wordt er een casusonderzoek uitgevoerd om een verdere verdiepingsslag te kunnen maken. Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden gedaan over of en hoe de pilot doorgezet kan worden.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van participatie. Zo evalueert KWNIK groep momenteel een aantal participatietrajecten verspreid door Nederland, zoals deze. Daarnaast is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel van ons thema Nieuwe Democratie. Zo deden wij onderzoek naar de wijze waarop gemeenten participatie beleggen binnen de organisatie en onderzochten we het wijkbudget voor de gemeente Den Haag. Daarnaast schreef KWINK groep een artikel over de grootste misvatting rondom burgerparticipatie en deden we onderzoek naar ervaringen met burgerparticipatie van gemeenten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten