KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep doet onderzoek naar duurzame verankering van de Bibliotheek op school

Nederlandse kinderen kunnen steeds minder goed lezen. Ook vinden ze lezen minder leuk dan vroeger. De Bibliotheek op school (dBos) is een initiatief waar onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineenslaan om leesplezier en mediawijsheid onder kinderen te bevorderen, op school én thuis. Niet alle scholen en bibliotheken werken echter samen volgens dBoS. Bovendien is binnen de samenwerkingen sprake van een grote verscheidenheid in afspraken. De Tweede Kamer benadrukt het belang van de samenwerking tussen scholen en bibliotheken en vraagt de regering een meerjarige toekomstvisie te ontwikkelen. Daarom onderzoekt KWINK groep nu, in opdracht van het ministerie van OCW, op welke wijze de aanpak van dBos duurzaam verankerd kan worden.

15 mei 2023

De Bibliotheek op school 

Samenwerking tussen de scholen en bibliotheken vindt steeds vaker plaats onder de noemer de Bibliotheek op school (dBos). Het doel van dBos is een aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en thuis. Er is sprake van een dBos wanneer de samenwerking is opgebouwd uit een lokale variant van landelijke richtlijnen. dBos bestaat uit zeven bouwstenen, zoals expertise of collectie. Er zijn echter ook bibliotheken die de samenwerking op een andere wijze vormgeven dan volgens dBos of scholen die geen samenwerking hebben met de bibliotheek in hun werkgebied. Binnen deze samenwerking is de verscheidenheid in organisatie, financiële en juridische afspraken groot. Dit uit zich bijvoorbeeld in verschillen in het aantal uren voor een leesconsulent, het aantal boeken per leerling of de verdeling van de financiering tussen school en bibliotheek.  

Achtergrond en doel van het onderzoek naar duurzame verankering dBos 

De Tweede Kamer heeft haar steun uitgesproken voor dBos en benadrukt het belang van de samenwerking tussen bibliotheken en scholen. Bij de regering ligt nu de opdracht om een meerjarige toekomstvisie te ontwikkelen. Hiervoor wil de regering in kaart brengen op welke wijze de aanpak van dBos duurzaam verankerd kan worden en welke financiële en juridische voorwaarden daarvoor nodig zijn. 

Het ministerie van OCW heeft KWINK groep gevraagd om onderzoek te doen naar de voorwaarden voor de duurzame verankering van dBos. Daarvoor dient allereerst inzichtelijk te zijn op welke wijze de huidige samenwerking tussen bibliotheken en scholen is vormgegeven. Ten tweede is het van belang dat in beeld wordt gebracht welke wensen vanuit scholen en bibliotheken hebben. Deze uitkomsten dienen vertaald te worden naar voorkeursscenario’s. 

Aanpak van het onderzoek 

Om zicht te krijgen op de voorwaarden voor een duurzame verankering van dBos zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. Zo spreken we partijen uit het onderwijs- en bibliotheekveld om een beeld te krijgen van de huidige samenwerking. Ook analyseren we bronnen die relevante feiten en cijfers bevatten om de huidige samenwerking tussen scholen en bibliotheken inzichtelijk te maken. We zetten een uitvraag uit onder scholen en bibliotheken en organiseren verdiepende groepssessies met stakeholders om de wensen en randvoorwaarden in kaart te brengen. 

Ervaring KWINK groep  

KWINK groep heeft veel ervaring in de bibliotheeksector. We evalueerden de bibliotheekwet en het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen waar dBos onderdeel van is. Ook ondersteunden we bij het opstellen van het bibliotheekconvenant en het opstellen va netwerkagenda bibliotheken. Daarnaast heeft KWINK groep ook ruime kennis van de onderwijssector. We voerden onder andere de evaluatie Schoolleidersregister Primair Onderwijs uit.  

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten