KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Beleidsdoorlichting geluid gedeeld met de Kamer

KWINK groep voerde in 2022 de beleidsdoorlichting uit van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20 van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In deze beleidsdoorlichting beoordelen we de doeltreffendheid en doelmatigheid van de geluidsanering bij (spoor)wegen in de periode 2015-2021. Ook keken we naar het bredere geluidbeleid. In februari heeft de minister ons rapport gedeeld met de kamer.

26 april 2023

Doelstelling geluidbeleid: hinder door geluid voorkomen of beperken  

De algemene doelstelling van het geluidbeleid luidt: ‘Het bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door luchtkwaliteit te verbeteren en door geluidhinder te voorkomen of te beperken. Een te hoog geluidniveau door geluid van (spoor)wegen heeft negatieve impact op de gezondheid van omwonenden: dit resulteert in stress, slaapverstoring en vergroot zelfs het risico op hart- en vaatziekten. Het beleid heeft als doel om nieuwe geluidproblemen te voorkomen (preventie) en bestaande geluidsoverlast te beheersen en verminderen (sanering). 

Beleidsdoorlichting geluid 

Al het beleid dat mede wordt uitgevoerd op grond van één of meer beleidsartikelen uit de Rijksbegroting wordt periodiek geëvalueerd in een beleidsdoorlichting. De vorige doorlichting van het geluidbeleid heeft het RIVM in 2015 uitgevoerd. In 2022 heeft KWINK groep in opdracht van IenW een nieuwe doorlichting uitgevoerd.  

In de beleidsdoorlichting beantwoorden we 15 RPE-vragen (Regeling periodiek evaluatieonderzoek) om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid te beoordelen. Hiervoor hebben we een zogenaamd ‘synthese onderzoek’ uitgevoerd: we beantwoorden de RPE-vragen op basis van reeds uitgevoerde onderzoeken en evaluaties over de verschillende deelonderwerpen. In aanvulling op het syntheseonderzoek hebben we interviews gehouden met betrokkenen bij het beleid om de beleidstheorie te reconstrueren en (meer) zicht te krijgen op de uitgaven en uitvoeringspraktijk.  

De beleidsdoorlichting bevat uitgebreide conclusies over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Ook geven we aanbevelingen. Lees hier het rapport met de conclusies en aanbevelingen! 

Reactie staatssecretaris en bespreking in de Kamer 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Heijnen, heeft in een Kamerbrief gereageerd op de beleidsdoorlichting. Daarin concludeert zij: ‘Met het rapport wordt een goed beeld van het geluidbeleid gegeven. Het beleid blijft gericht op het bevorderen van een gezonde leefomgeving door geluidhinder te voorkomen of te beperken. Met de aanbevelingen in de beleidsdoorlichting ga ik aan de slag. Dit heeft onder meer betrekking op het verder verbeteren van het zicht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.’ 

Eind april heeft een schriftelijk overleg van de commissie Leefomgeving plaatsgevonden over de bevindingen. Op 17 mei zal de beleidsdoorlichting geluid worden besproken in de commissie met de staatssecretaris. 

 

Ervaring KWINK groep met beleidsdoorlichtingen  

KWINK groep heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen. Zo voerden we de beleidsdoorlichtingen uit van artikel 15 (Media), artikel 18 (Scheepvaart en Havens), artikel 23 (KNMI), artikel 19 (Klimaatbeleid),artikel 24 (Taakuitvoering door het agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport – ILT) en artikel 9 (Douane). Eerder voerde KWINK groep ook de beleidsdoorlichting van artikel 10 (destijds: Telecom en Post) van de Rijksbegroting uit. Twee jaar geleden publiceerden we een artikel met daarin de lessen uit vijf beleidsdoorlichtingen: lees het artikel hier. 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten