KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid

In 2019 zijn in lokale bibliotheken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) opgericht. De informatiepunten hebben als doel om de digitale inclusie van burgers te vergroten. IDO’s fungeren als laagdrempelige eerstelijnsloketten waar burgers terecht kunnen met vragen over online overheidsdienstverlening. Het ministerie van BZK concludeert dat de informatiepunten flexibel en snel ingezet kunnen worden voor het bieden van passende ondersteuning aan burgers bij nieuwe digitale overheidsdiensten. Om dit reden heeft het ministerie besloten dat de dienstverlening van deze informatie in de toekomst verder uitgebreid moet worden. De uitbreiding van de punten gaat gepaard met een wijziging in de financiering. Vanaf 2023 valt de financiering van IDO’s onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft KWINK groep gevraagd om een handreiking en een factsheet te ontwikkelen. Het doel van de handreiking is om gemeenteambtenaren te informeren over de werkzaamheden van IDO’s en om handvatten voor de praktijk te bieden.

26 september 2022

Informatiepunten Digitale Overheid

De IDO’s zijn een initiatief van de bibliotheeksector en de Manifestgroep (een netwerk van 16 uitvoeringsorganisaties). Het doel is om burgers die niet goed wegwijs zijn in de digitale wereld te helpen met het regelen van online overheidszaken. Dit betreft bijvoorbeeld DigiD, het aanvragen van uitkeringen of het gebruik van de CoronaCheck-app. Burgers worden niet geholpen met inhoudelijke zaken: medewerkers van de informatiepunten digitale overheid helpen burgers door hen uit te leggen hoe zij de weg kunnen vinden binnen overheidswebsites. Daarnaast kunnen IDO-medewerkers doorverwijzen naar de instantie waar de hulpvraag betrekking op heeft, of naar cursussen waar ze digitale vaardigheden aangeleerd krijgen.

Aanleiding en doel Handreiking Informatiepunten Digitale Overheid

Gedurende de eerste drie jaar van informatiepunten digitale overheid werden deze punten incidenteel gefinancierd door tussenkomst van de Manifestgroep en de Koninklijke Bibliotheek. Het ministerie van BZK stelt vast dat de informatiepunten uitgebreid dienen te worden vanwege de snelle en flexibele dienstverlening die geboden kan worden. Daarom komt in 2023 vanuit het ministerie van BZK structurele financiering vrij voor de IDO’s. Daarnaast geeft het ministerie aan dat het voornemen is om de informatiepunten niet te beperken tot bibliotheken. Voor bepaalde doelgroepen zouden bibliotheken niet laagdrempelig genoeg zijn om hulp te vragen. Het Ministerie van BZK en de VNG hebben daarom afgesproken dat in 2023 financiering ter beschikking wordt gesteld aan Nederlandse gemeenten. Dan komt de verantwoordelijkheid van IDO’s dus bij hen te liggen. De VNG probeert gemeenten te informeren en te ondersteunen bij die invulling en het bewustzijn van het belang van IDO’s te vergroten. Daarom heeft de VNG gevraagd of KWINK groep een handreiking en een factsheet op te stellen voor gemeenten, met daarin informatie over IDO’s en handvatten voor in de werkpraktijk.

Aanpak opstellen handreiking

KWINK groep stelt de handreiking op doormiddel van een bronnenonderzoek en door in gesprek te gaan met betrokken partijen bij onder meer gemeenten, de informatiepunten en de bibliotheeksector. Als onderdeel van het onderzoek worden twee online bijeenkomsten georganiseerd waarin de betrokken partijen ideeën, wensen en informatie kunnen aandragen.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep is goed bekend met het bibliotheekstelsel, waarin de IDO’s hun oorsprong vinden. Recentelijk werd bijvoorbeeld de uitvoering van de motie Asscher geëvalueerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder evalueerde KWINK groep onder meer de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) en het Convenant E-lending.

Tevens heeft KWINK groep eerder verscheidene handreikingen opgesteld, zoals de Handreiking onderzoek naar risicoperceptie in de energietransitie in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Handreiking laaggeletterdheid in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten