KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Doorlichting Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) openbaar

De Regeling agentschappen schrijft voor dat het functioneren van een agentschap periodiek wordt beoordeeld. KWINK groep heeft onlangs agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgelicht en het rapport is inmiddels openbaar gemaakt. De doorlichting die KWINK groep uitvoerde was de eerste sinds het ontstaan van RVO.

2 juni 2022

De Regeling agentschappen schrijft voor dat het functioneren van een agentschap periodiek wordt beoordeeld. KWINK groep heeft onlangs agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgelicht en het rapport is inmiddels openbaar gemaakt. De doorlichting die KWINK groep uitvoerde was de eerste sinds het ontstaan van RVO.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RVO is als agentschap onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De belangrijkste taak van RVO is het uitvoeren van beleid dat de Rijksoverheid via betrokken ministeries uitstippelt ten behoeve van een gunstig ondernemersklimaat. RVO ondersteunt daarmee ondernemers in duurzaam, agrarisch, innovatief, en internationaal ondernemen.

Een agentschap is een zelfstandige, uitvoerende dienst van de Rijksoverheid. Agentschappen leveren producten of diensten aan organisaties binnen het Rijk. Agentschappen zijn ingericht in een driehoek van eigenaar-opdrachtnemer-opdrachtgever. RVO is in dit geval de opdrachtnemer, de eigenaar is het ministerie van EZK en de opdrachtgevers zijn onder andere ministeries en het Interprovinciaal Overleg.

RVO voert haar taken uit door ondernemers en beleidsmedewerkers van advies te voorzien, het netwerk van RVO voor hen in te zetten en hen te ondersteunen rondom financieringsvraagstukken. Ook ziet RVO toe op de naleving van wet- en regelgeving, stelt regelingen op en voert deze uit.

Doorlichting

De doorlichting van RVO richtte zich op zes thema’s: doeltreffendheid, doelmatigheid, governance, bekostiging, financieel beheer en de toekomst van de organisatie. Door middel van documentstudie en interviews heeft KWINK groep de relevante feiten en percepties ten aanzien van deze thema’s in kaart gebracht, op basis waarvan conclusies over het functioneren van RVO zijn getrokken. Deze conclusies hebben tot 13 aanbevelingen geleid die breed gedragen worden door de in de driehoek betrokken partijen.

RVO in ontwikkeling

We concluderen onder andere dat RVO de ambitie heeft om de omslag te maken naar een opgavegerichte organisatie en hierop stappen heeft gezet. RVO ontwikkelt zich van een organisatie waarin voorheen primair efficiëntie centraal stond naar een organisatie die zich ook richt op publieke waarde creatie.

Gedurende de doorlichting hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat deze omslag betekent voor de inrichting van RVO en de rolverdeling tussen opdrachtnemer, eigenaar en opdrachtgevers. Deze (voorgenomen) ontwikkeling vormt uitdagingen voor de huidige (wettelijke) regels, systemen, werkwijzen en gewoonten, zowel binnen RVO als in de aansturing van RVO. In het rapport doen we aanbevelingen om met deze uitdagingen om te gaan.

Ervaring met doorlichtingen

KWINK groep heeft veel ervaring met doorlichtingen en evaluaties van uitvoerende overheidsorganisaties. Zo voerden we onder andere de doorlichting van het Agentschap Telecom en evaluaties van CBS , AFM, DNB en het Zorginstituut uit.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten