KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep gaat DNB en AFM evalueren

KWINK groep is door het ministerie van Financiën gevraagd om de evaluaties van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit te voeren. De toezichthouders op de financiële markten zijn zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en moeten eens in de vijf jaar worden geëvalueerd.

9 april 2021

De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële ondernemingen: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. DNB houdt prudentieel toezicht op financiële ondernemingen. Dit houdt in dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast houdt DNB toezicht op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel en is zij belast met de uitvoering van het depositogarantiestelsel en de afwikkeling van banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.

De onderzoeken gaan in maart van start en later dit jaar zullen twee eindrapportages worden opgeleverd aan het ministerie van Financiën.

De evaluaties van AFM en DNB

In de evaluaties van AFM en DNB wordt onder meer onderzocht hoe deze toezichthouders invulling geven aan de zes principes van goed toezicht: Selectief, Slagvaardig, Samenwerkend, Onafhankelijk, Transparant en Professioneel. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze opvolging is gegeven aan de aandachtspunten uit de vorige evaluaties en hoe de kwaliteitszorg van de zbo’s is vormgegeven en hoe deze functioneert. Ook worden de interne en externe governance en het risicomanagement onderzocht.

Het evalueren van toezichthouders

KWINK groep heeft in de afgelopen jaren een groot aantal toezichthouders geëvalueerd, variërend van zbo’s tot agentschappen en ‘diensten’. In een recente evaluatie onderzocht KWINK de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de governance van de Douane. Daarvoor evalueerde KWINK onder meer de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de  Autoriteit Consument en Markt, Agentschap Telecom, Verispect (voormalig IJkwezen), het Nederlands Bureau Architectenregister (NBA), de Nederlandse toezichthouder op het gebied van de controle van zuivel, pluimvee en eieren (COKZ) en de plantaardige keuringsdiensten.

Meer weten? Neem contact op met KWINK of met één van de onderzoekers!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten