KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Kennisplatform voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed: evaluatie KIP-MV openbaar

In het Klimaatakkoord zijn ambitieuze plannen gesteld over de uitstoot van CO2 in 2030 en 2050. Om deze doelen te behalen, is het van belang dat komende jaren wordt ingezet op de verduurzaming in het vastgoed. Een belangrijk onderdeel van vastgoed is het maatschappelijke vastgoed, zoals school-, zorg- en sportgebouwen. Om deze sectoren te ondersteunen in hun verduurzamingsopgave, is in 2019 het Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (KIP-MV) opgericht door de ministeries van BZK, EZK, VWS en OCW. Het KIP-MV is na vier jaar door KWINK groep geëvalueerd in opdracht van het ministerie van BZK. De evaluatie maakt inzichtelijk of het platform de doelen bereikt en wat verbeterpunten zijn voor de toekomst. Het rapport met de conclusies is afgelopen maand gepubliceerd.

21 februari 2024

Het platform

Binnen het Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (KIP-MV) bundelen kennispartijen van de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten en wisselen ze informatie, voorbeelden, kennis en innovaties uit. De twee doelstellingen van het platform zijn:

  1. Kennis- en vraagarticulatie met betrekking tot de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed tot stand brengen;
  2. Samenwerking en synergie tussen de sectoren tot stand brengen.

Evaluatie KIP-MV

In opdracht van het ministerie van BZK evalueerde KWINK groep de doeltreffendheid van het platform. Hierbij is gekeken naar de mate waarin het platform erin geslaagd is kennis- en vraagarticulatie tot stand te brengen en in hoeverre dankzij het platform samenwerking tussen de sectoren tot stand is gebracht.

In een Kamerbrief over de voortgang van de verduurzaming van de utiliteitsbouw, vat minister De Jonge de conclusies van de evaluatie als volgt samen: “Uit de evaluatie blijkt dat het kennisplatform met haar opzet en activiteiten aantoonbaar heeft bijgedragen aan het tot stand brengen van kennis- en vraagarticulatie in de maatschappelijk vastgoedsectoren. De samenwerking tussen de kennisinstellingen is een verbeterpunt.”

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek concluderen we dus dat het KIP-MV gedeeltelijk doeltreffend is geweest in de periode 2019-2023. Het is daarbij aannemelijk dat de doeltreffendheid verder zal toenemen. Dit concluderen we op basis van onze bevindingen op het gebied van doelbereik, de opzet van het platform en het lerend vermogen van het platform.

  1. Als het gaat om het doelbereik concluderen we dat de kennis- en vraagarticulatie in de meeste sectoren tot stand is gekomen en dat verbinding tussen kennispartijen is gerealiseerd. De samenwerking zou in de toekomst nog wel structureler kunnen worden. Ook zou er meer aandacht gegenereerd kunnen worden voor innovatie, wat tot op heden nog onvoldoende plek heeft gekregen binnen het KIP-MV.
  2. Over de opzet van het platform concluderen we dat de wijze waarop het KIP-MV is ingericht, bijdraagt aan het realiseren van vraag- en kennisarticulatie. Wel zien we dat nog geen optimale vorm is gevonden tussen de stuurgroep en uitvoerende werkgroep. Om dit te verbeteren, bevelen we aan aandacht te besteden aan concrete doelstellingen, gezamenlijkheid en duidelijkheid over verantwoordelijkheden en rolverdeling tussen de departementen.
  3. Voor de toekomst zien we veel mogelijkheden voor het platform. Dat komt vooral door het groot lerend vermogen van het KIP-MV, wat bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van het platform en het vergroten van het doelbereik.

Naast bovenstaande conclusies, heeft KWINK groep ook een aantal aanbevelingen gedaan voor de toekomst van het KIP-MV, die kunnen bijdragen aan de doeltreffendheid en het doelbereik van het platform. Deze aanbevelingen zijn, net als de verdere uitwerking van ons onderzoek en de conclusies, te lezen in het eindrapport.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met evaluatieonderzoeken en de duurzaamheidssector. Zo evalueerden we in 2022 het Programma Aardgasvrije Wijken, en voerden we de evaluatie van het MRA Warmte Koude programma uit. Ook voerden we eerder een evaluatie van een andere kennisplatform (Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten