KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Inventarisatie cijfers bibliotheken Zeeland

Bibliotheken vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Zij worden daarin ondersteund door de Provincies. Ontwikkelingen in het bibliotheeklandschap hebben gevolgen voor de rollen en taken van betrokken partijen, zoals provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) en bibliotheekorganisaties. Om het gesprek hierover aan te gaan heeft de provincie Zeeland behoefte aan inzicht in regionale en landelijke feiten en cijfers. KWINK groep voert deze inventarisatie uit.

15 december 2023

Ontwikkelingen in het bibliotheeklandschap

Om een toekomstbestendig bibliotheekstelsel te borgen zijn in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (de Wsob) de verantwoordelijkheden en taken voor overheden opgenomen. Zo is bepaald dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het instandhouden van de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). De POI’s bieden op hun beurt ondersteunende activiteiten aan bibliotheekorganisaties.

Een aantal actuele ontwikkelingen is van invloed op de rollen en taken van betrokken partijen:

  • Vanaf 2025 wordt een zorgplicht geïntroduceerd voor provincies en gemeenten om toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen.
  • In januari 2023 heeft de Stichting Kennisplatform PLUScollecties haar activiteiten overgedragen. Deze Stichting was een samenwerkingsverband van PLUSbibliotheken (bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie) en erfgoedinstellingen. De activiteiten van de Stichting worden voorgezet en geïntegreerd binnen de netwerksamenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB), Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

De inventarisatie

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen heeft de provincie Zeeland behoefte aan inzichten ten aanzien van de POI-functie, de bibliotheken in Zeeland en de PLUS-functie van een aantal bibliotheken.

Om dit in kaart te brengen zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. Voor de inventarisatie voeren we onder andere een documentanalyse uit, waarin verschillende openbare bronnen over bibliotheekorganisaties, POI’s en PLUSbibliotheken in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt aanvullende informatie bij relevante partijen uitgevraagd. Ook voeren we gesprekken met betrokken partijen in Zeeland en met andere provincies.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken in de bibliotheeksector. Lees hier meer over het onderzoek naar duurzame verankering van de Bibliotheek op school of de evaluatie van motie Asscher.  Een ander voorbeeld is het opstellen van de voortgangsrapportage van het Bibliotheekconvenant. Ook voerden we in 2019 de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) uit.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten