KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie taxibeleid Utrecht openbaar

Sinds 2015 is in de gemeente Utrecht een taxiverordening in werking. Sindsdien hebben taxichauffeurs een taxikeurmerk nodig om op de taxistandplaatsen in de gemeente Utrecht te staan. In de eerste jaren van de verordening gaf de Stichting Taxikeur Utrecht (STKU) de keurmerken uit. Vanaf medio 2018 is de verordening aangepast na publicatie van een onafhankelijk onderzoek. Sindsdien ligt alle uitvoering van de taxiverordening, waaronder de keurmerkuitgifte, bij de gemeente Utrecht. Nu deze aangepaste verordening vier jaar van kracht is, heeft de gemeente Utrecht KWINK groep gevraagd een evaluatie uit te voeren van het taxibeleid. De evaluatie is eind dit jaar openbaar geworden.

18 december 2023

Evaluatie taxibeleid Utrecht

De evaluatie richtte zich op de vraag in hoeverre de doelen van Utrechtse taxibeleid in de periode 2018-2022 bereikt zijn en of de gemeentelijke inzet doelmatig is geweest. Hiervoor keken we naar de doelen van de taxiverordening, hoe de handhaving is ingericht en hoe die wordt uitgevoerd. Daarnaast keken we naar het taxivervoer zelf: hoe is de kwaliteit van taxiritten? Hoe is de situatie op de standplaatsen?

Het onderzoek bestond uit verschillende methoden: we bestudeerden documenten en cijfers en voerden gesprekken met betrokkenen bij het beleid en met de taximarkt zelf. Ook verzamelden we de ervaringen van taxichauffeurs via een enquête onder alle vergunde taxichauffeurs en we bezochten de taxistandplaatsen voor straatonderzoek.

Resultaten evaluatie taxibeleid Utrecht

Het onderzoek wijst uit dat de taxiverordening op sommige onderdelen doeltreffend is. Zo is de kwaliteit op standplaatsen grotendeels op orde. De kwaliteit van het taxivervoer zelf is echter ondermaats: ritweigering komt nog veel voor en er worden vaak te hoge prijzen gerekend.

We concluderen wel dat sinds de taken bij de gemeente zijn belegd in 2018, de uitvoering is verbeterd. Het blijkt echter dat de verordening nog onvoldoende prikkels geeft om de kwaliteit van taxichauffeurs te verbeteren. We zien daarbij dat het binnen de gemeentelijke bevoegdheden lastig is om de kwaliteit van de taxirit te verbeteren, bijvoorbeeld omdat de gemeente ook afhankelijk is van de politie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor goede handhaving van regels.

Ook zien we bepaalde ontwikkelingen die spelen op de taximarkt. Zo heeft Covid-19 veel invloed gehad op de Utrechtse taxichauffeurs is de verduurzaming van taxivervoer uitdagend en is er een verschuiving gaande naar meer gebruik van taxi-apps zoals Uber en Bolt. Al deze ontwikkelingen spelen mee in de doeltreffendheid en proportionaliteit van het Utrechtse taxibeleid, nu en in de toekomst.

Lees het volledige rapport hier.

Bespreking evaluatie met betrokkenen

De resultaten van de evaluatie hebben we gepresenteerd én besproken in een sessie met betrokkenen. Daarbij zijn we ook in gesprek gegaan over drie scenario’s voor de toekomst. Hier waren verschillende betrokkenen aanwezig zoals beleidsambtenaren en uitvoerders van het beleid zoals handhaving, maar ook betrokkenen vanuit de taximarkt zelf.

De gemeente heeft op basis van de evaluatie vier acties voorgesteld, gericht op 1) het verbeteren van de toetredingseisen, 2) het versterken van handhaving, 3) verbeteren van communicatie tussen gemeente en taxibranche en 4) het onderzoeken van gevolgen van de toename van taxivervoer via taxi-apps. Wel geeft de gemeente aan de landelijke evaluatie van de Wet Personenvervoer (WP-2000) af te wachten, voordat zij verdere stappen neemt.

Lees de reactie van het college via deze link.

Ervaring met onderzoek in de taximarkt

KWINK groep heeft veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek rondom taxivervoer. Zo evalueerden we eerder het taxibeleid van Breda, Amsterdam en ’s Hertogenbosch, stelden we meermaals de landelijke Taximonitor op en deden we onderzoek naar de financiële gevolgen van Covid-19 op de taximarkt. Daarnaast organiseerden we verschillende consultatiebijeenkomsten voor nieuw taxibeleid in Rotterdam.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten