KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Beleidsdoorlichting artikel 21 onderdeel stalsystemen openbaar

Dit jaar voerde KWINK groep, in samenwerking met Rebel Group, de beleidsdoorlichting uit van het onderdeel stalsystemen van begrotingsartikel 21 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit artikel bevat onder meer het beleid van het ministerie van IenW voor emissies uit stallen, zoals stikstof en fijnstof, en het beleid voor stalsystemen.

16 december 2021

Beleidsdoorlichting Artikel 21: Duurzaamheid, onderdeel stalsystemen

In de veesector gebeurt er veel rondom innovaties in stallen. Door het installeren van emissiearme systemen in stallen, beperken agrariërs de uitstoot van schadelijke emissies en dragen ze bij aan verduurzaming van de veesector. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het beoordelen van stalsystemen en het voeren van het beleid rondom stalemissies. Het beleid daarvoor is vastgelegd in begrotingsartikel 21.

Het beleid rondom stalsystemen en stalemissies is slechts een klein onderdeel van artikel 21. Het begrotingsartikel richt zich voornamelijk op het thema circulaire economie, wat in 2020 is beoordeeld in een Publieke Waardescan. De beleidsdoorlichting die KWINK groep uitvoerde richtte zich op de onderdelen die toen niet zijn geëvalueerd, te weten:

  • de beoordeling van stalsystemen,
  • het beleid rondom stalemissies ammoniak, fijnstof en endotoxinen (=schadelijke bestanddelen van dode bacteriën),
  • het beleid rondom emissies uit mestopslagen en uit mestverwerking en covergisting
  • en het geurbeleid voor veehouderijen.

KWINK groep onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het beleid is geweest. Eind november is het rapport van de beleidsdoorlichting naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees ons eindrapport en de beleidsreactie.

Opvallendheden van de beleidsdoorlichting

Een beleidsdoorlichting is een syntheseonderzoek waarin de onderzoekers zich baseren op bestaande onderzoeken, rapportages en andere documenten. Op basis van deze documenten wordt onderzocht in hoeverre het beleid de beoogde doelen heeft bereikt (doeltreffendheid) en in hoeverre het beleid kostenefficiënt was (doelmatigheid). Tijdens de beleidsdoorlichting van artikel 21 stuitten we bij het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid op twee uitdagingen, waardoor wij enkele aanvullende onderzoeksmethoden hebben ingezet:

  1. Artikel 21 bevat voor het onderdeel stalsystemen geen doelstellingen. Om de doeltreffendheid te kunnen beoordelen, hebben wij de doelstellingen gereconstrueerd op basis van wet- en regelgeving, brieven aan de Tweede Kamer en gesprekken met de betrokken beleidsmedewerkers.
  2. In de Rijksbegroting worden de begrote en gerealiseerde kosten uit artikel 21 niet gespecificeerd voor stalsystemen. Om de doelmatigheid te kunnen beoordelen, hebben wij de uitgaven gereconstrueerd met behulp van beleidsmedewerkers bij het ministerie van IenW en bij uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat en RVO.

Voor de gereconstrueerde doelen constateren wij dat het beeld gedifferentieerd is. Sommige van de doelstellingen of onderdelen daarvan zijn behaald. Andere doelen zijn niet behaald of zijn niet te beoordelen vanwege het ontbreken van concrete streefwaarden.

Op basis van het onderzoek komen wij tot een zevental aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn primair gericht op het reduceren van emissies, maar ook op het krijgen van een beter inzicht in de doeltreffendheid van het beleid. Lees onze aanbevelingen en de reactie daarop van de Staatssecretaris hier.

KWINK groep en beleidsdoorlichtingen

KWINK groep heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen. Zo voerden we in 2018, 2019 en 2020 de beleidsdoorlichtingen uit van artikel 23 (functioneren KNMI), artikel 19 (klimaatbeleid) en artikel 24 (taakuitvoering door het agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport – ILT) en artikel 9 (Douane). Eerder voerde KWINK groep ook de beleidsdoorlichting van artikel 10 (destijds: Telecom en Post) van de Rijksbegroting uit. Eerder dit jaar publiceerden we een artikel met daarin de lessen uit vijf beleidsdoorlichtingen: lees het artikel hier!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten