KWINK groep 

Evaluatie

Om te weten of beleid effectief is geweest, laten overheden en organisaties evaluaties uitvoeren. Deze evaluaties blikken terug op de voorgaande periode, maar kijken vaak ook vooruit: hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden verhoogd? KWINK groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van evaluaties in complexe politiek -bestuurlijke omgevingen. In de afgelopen jaren hebben we onze eigen methodiek ontwikkeld voor het evalueren van zowel beleid als organisaties. Dit doen we in uiteenlopende sectoren, voor een brede verzameling opdrachtgevers.

Lees meer

Om te weten of beleid effectief is geweest, laten overheden en organisaties evaluaties uitvoeren. Deze evaluaties blikken terug op de voorgaande periode, maar kijken vaak ook vooruit: hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid worden verhoogd? KWINK groep is gespecialiseerd in het uitvoeren van evaluaties in complexe politiek -bestuurlijke omgevingen. In de afgelopen jaren hebben we onze eigen methodiek ontwikkeld voor het evalueren van zowel beleid als organisaties. Dit doen we in uiteenlopende sectoren, voor een brede verzameling opdrachtgevers.
Neem voor informatie contact op met:

Evaluatie Energieakkoord

In 2013 ondertekenden 47 partijen, van Rijksoverheid tot milieuorganisaties en van werkgevers- tot werknemersorganisaties, het Energieakkoord voor duurzame groei. Het akkoord bevatte doelen ten aanzien van energiebesparing en de opwek van duurzame energie, met als doel klimaatverandering tegen te gaan. KWINK groep evalueerde de werking van het Energieakkoord en kwam met aanbevelingen voor de toekomst.

Lees meer over deze evaluatie

KWINK groep start evaluatie KNMI

Nederland is een dichtbevolkt land met veel water, dijken en infrastructuur. We zijn daarom kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. […]

Lees verder

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Halverwege 2018 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de rechtsbescherming bij aanbesteden in brede zin te onderzoeken. […]

Lees verder

Klimaatbeleid doorgelicht

Voor effectief klimaatbeleid is het essentieel te leren van de lessen uit eerder beleid. Wij hebben daarom, in samenwerking met […]

Lees verder

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Zeeland
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Ermelo
 • Gemeente Rotterdam
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Fonds Cultuurparticipatie
 • Fonds Podiumkunsten
  Nederlandse Spoorwegen (NS)
 • PIANOo
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Voedingscentrum
 • Zorginstituut Nederland

Publicaties