KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Inspiratiedocument over het monitoren van een integrale wijkaanpak openbaar

KWINK groep heeft in opdracht van de provincie Utrecht een inspiratiedocument opgesteld over het monitoren van een integrale wijkaanpak. Dit document bevat leerervaringen die zijn opgehaald bij kennispartners en uitvoeringspartners die direct betrokken waren bij de monitoring van de Vitale Wijken aanpak in de provincie Utrecht. Er worden aandachtspunten meegegeven over het proces om te komen tot een monitoringsaanpak, de opzet van de monitoring en de uitvoering.

24 april 2024

Tegen welke achtergrond is het inspiratiedocument wijkaanpak tot stand gekomen?

Op 15 juli 2020 sloten de gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein, gemeente Zeist, provincie Utrecht en ministeries LNV, BZK, SZW, VWS, J&V en OCW de Regio Deal Vitale Wijken. Vier integrale wijkaanpakken maken deel uit van de Vitale Wijken aanpak in de provincie Utrecht. De voortgang van de Vitale Wijken aanpak wordt gemonitord door kennispartners RIVM en GGD regio Utrecht (GGDrU). Het doel van de monitoring is om na te gaan in hoeverre een beweging is ingezet richting de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen van de wijkaanpakken. Met de monitoring leren betrokken partijen wat wel en niet werkt bij de wijkaanpak, zodat er tussentijds kan worden bijgestuurd.

Waarom is het inspiratiedocument opgesteld?

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het kennis- en monitoringsprogramma van de Regio Deal Vitale Wijken. De partijen die deel uitmaken van dit programma, hebben veel geleerd over het inrichten en uitvoeren van een gezamenlijk monitoringsprogramma. Het Inspiratiedocument is bedoeld om (tussentijds) alle opgedane lessen en inzichten op te halen en te kunnen delen met andere gemeenten, stedelijke Regio Deals en professionals.

Voor wie is het inspiratiedocumentdocument opgesteld?

Het inspiratiedocument is opgesteld voor partijen die integrale wijkaanpakken (gaan) monitoren en tegen inrichtingsvraagstukken aanlopen. De bevindingen uit het inspiratiedocumenten zijn gebaseerd op de specifieke situatie waarin de monitoring wordt uitgevoerd, namelijk door een onafhankelijke partij die verschillende wijkaanpakken volgt in meerdere gemeenten. Waar mogelijk zijn de ervaringen en bevindingen veralgemeniseerd, zodat het document ook nuttig is voor partijen die een andere opzet hanteren.

Ervaring KWINK groep

KWINK heeft veel ervaring met het monitoren van beleid en maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is dat KWINK groep al enkele jaren de kwantitatieve Monitor Toekomstbeeld OV 2040 opstelt. Ook helpen wij publieke organisaties met analyse en betekenis geven aan de gemonitorde inzichten. Dit doen we via een reflexieve monitoringscyclus, waarbij we met betrokkenen gezamenlijk analyseren en reflecteren op wat in kaart is gebracht. Neem contact met ons op als je benieuwd bent naar ons werk en onze expertises!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten