KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie functioneren aangewezen instanties Metrologiewet openbaar

Is een kilo wel écht een kilo en een liter ook echt een liter? Het is belangrijk dat de consument en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de aangegeven hoeveelheden op meetinstrumenten kloppen. Betrouwbaar meten ondersteunt immers eerlijke handel. Met de Metrologiewet verplicht de overheid bedrijven om goedgekeurde meetinstrumenten en wettelijk vastgestelde meeteenheden te gebruiken. KWINK groep heeft de evaluatie van het functioneren van de aangewezen instanties onder de Metrologiewet in de periode 2019-2022 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze evaluatie en de bijhorende Kamerbrief zijn nu gepubliceerd.

18 maart 2024

De Metrologiewet & de aangewezen instanties

De Metrologiewet beschrijft de rollen en taken van de verschillende betrokken organisaties, waaronder die van de aangewezen instanties. In Nederland zijn momenteel vier aangewezen instanties. Deze instanties kunnen op grond van de Metrologiewet twee wettelijke taken hebben:

  • Het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen voordat een meetinstrument in de handel wordt gebracht of vóór ingebruikname.
  • Het verlenen van erkenningen aan keurders die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren (ook wel keuringen genoemd) van reeds in gebruik genomen meetinstrumenten.

De Metrologiewet bepaalt dat de minister van EZK elke vier jaar aan de Staten-Generaal verslag uitbrengt over de doeltreffendheid van het functioneren van de aangewezen instanties die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet.

Evaluatieonderzoek

Voor het beoordelen van de doeltreffendheid van het functioneren van de aangewezen instanties, hebben we de taakuitvoering op meerdere aspecten onderzocht. Zo keken we naar de onafhankelijkheid, transparantie, deskundigheid, consistentie en voorspelbaarheid en zorgvuldigheid en responsiviteit van de aangewezen instanties. Tevens onderzochten we het vertrouwen in meetresultaten en de lasten (waaronder kosten en administratieve lasten) die met de taken gepaard gaan. Naast het onderzoek naar de doeltreffendheid, onderzochten we de doelmatigheid en de toekomstbestendigheid.

We voerden het onderzoek uit door documenten en data te analyseren. Ook voerde we een groot aantal gesprekken, met de aangewezen instanties zelf, verschillende stakeholders en afnemers van de diensten van de aangewezen instanties. Om beter inzicht te krijgen in het werkveld voerden we bovendien twee werkbezoeken bij: we bezochten een aangewezen instantie en hebben daar een rondleiding door het testlaboratorium gekregen en we bezochten een bijwoning (eerste beoordeling) van twee keuringsmedewerkers.

Conclusies en Kamerbrief

Overkoepelend concluderen we dat het systeem van aangewezen instanties binnen de Metrologiewet doeltreffend werkt, zowel voor het uitvoeren van conformiteitsbeoordelingen van meetinstrumenten voordat ze in de handel worden gebracht of voor ingebruikname, als voor het erkennen van keurders. Voor de uitgebreidere conclusies over de doeltreffendheid en de conclusies over de doelmatigheid en toekomstbestendigheid verwijzen wij u graag naar het rapport.

Minister Adriaansens van EZK heeft het rapport onlangs met een begeleidende Kamerbrief aan de Tweede Kamer gestuurd. In de Kamerbrief concludeert de Minister op basis van ons onderzoek dat ‘consumenten en bedrijven terecht kunnen vertrouwen op de meetresultaten van wettelijk geregelde meetinstrumenten’.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep voerde eerder in 2019, 2015 en 2011 al evaluaties uit naar (het functioneren van het systeem van) de aangewezen instanties onder de Metrologiewet. Om hier meer over te lezen, zie het rapport van 2019,, de conclusies uit 2015 of het artikel over het onderzoek in 2011.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten