KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek naar gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid ten aanzien van alcohol

Gemeenten zijn sinds 2013 medeverantwoordelijk voor toezicht en de handhaving van de Alcoholwet. Daarmee zijn ze een belangrijke speler geworden in het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, een belangrijke pijler in het Nationaal Preventieakkoord. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil inzicht in de implementatie en uitvoering van de Alcoholwet en het National Preventieakkoord door gemeenten. KWINK groep gaat daarom, in opdracht van het ministerie van VWS, aan de slag met het evalueren van het preventie- en handhavingsbeleid ten aanzien van alcohol van Nederlandse gemeenten.

4 oktober 2022

Doelstellingen Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord zijn doelstellingen opgenomen voor 2040. Deze doelstellingen zijn gericht op het verminderen van alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking, met als doel het verbeteren van het gezondheidsniveau in Nederland. Bovendien zijn op basis van dit Nationaal preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet de bevoegdheden voor gemeenten de in 2021 in werking getreden Alcoholwet verruimd. Door deze verruiming kunnen gemeenten hun handhavingstaken beter uitvoeren. Daarnaast zijn gemeenten nu verplicht om een preventie- en handhavingsbeleid op te stellen en uit te voeren. Het idee is dat de verruiming van de bevoegdheden en de verplichting tot het opstellen van een preventie- en handhavingsbeleid ertoe leidt dat de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord worden behaald.

Onderzoek preventie- en handhavingsbeleid

Om meer zicht te krijgen op de stand van zaken van preventie- en handhavingsbeleid rond alcohol bij gemeenten, zal KWINK groep gebruik maken van een aantal onderzoeksmethoden. In de eerste fase van het onderzoek gaan we aan de hand van bronnenonderzoek de feitelijke stand van zaken van het gemeentelijk beleid inventariseren. Daarnaast zetten we een enquête naar gemeenten uit, waarmee we kennis en informatie ophalen ter aanvulling van het bronnenonderzoek. Vervolgens gaan we in gesprek met we focusgroepen bestaande uit gemeenten en houden wij diepte-interviews met een bredere groep stakeholders om de resultaten van het bronnen- en enquête onderzoek verder te verdiepen en verrijken.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep is bekend met het doen van onderzoek binnen het thema gezondheidspreventie. Zo evalueerde KWINK groep eerder het Convenant Gezond Gewicht in opdracht van het Ministerie van VWS en het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Daarnaast heeft KWINK groep ervaring met onderzoek naar gemeentelijk beleid. In 2020 deed KWINK groep bijvoorbeeld de tussentijdse evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten