KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie stelsel van wijziging Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit (Gids-P) geeft aanbestedende diensten handvatten bij het maken van afwegingen. De Gids-P is een verplicht richtsnoer waar alleen gemotiveerd van kan worden afgeweken. Zo nu en dan kan er aanleiding zijn om de Gids-P aan te passen of aan te vullen. KWINK groep evalueert het stelsel dat ten grondslag ligt aan wijziging van de Gids-P.

6 januari 2021

Welke procedure is passend bij een aanbesteding? Kunnen verschillende opdrachten worden geclusterd of moeten ze apart in de markt worden gezet? Staan de eisen die gesteld worden in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht? Voorbeelden van onderwerpen waar aanbestedende diensten bij stil staan wanneer zij een opdracht aanbesteden. De Gids Proportionaliteit (Gids-P) geeft aanbestedende diensten handvatten bij het maken van die afwegingen. De Gids-P is een verplicht richtsnoer waar alleen gemotiveerd van kan worden afgeweken. Zo nu en dan kan er aanleiding zijn om de Gids-P aan te passen of aan te vullen. KWINK groep evalueert het stelsel dat ten grondslag ligt aan wijziging van de Gids-P.

Achtergrond en onderzoeksvragen

Sinds 2013 is de Gids-P het aangewezen richtsnoer om invulling te geven aan het Europese proportionaliteitsbeginsel voor aanbestedingen.

Tot 2017 was een schrijfgroep verantwoordelijk voor het beheer van de Gids-P. Vanaf 1 januari 2017 is de bewindspersoon van EZK penvoerder geworden van de Gids-P en is in plaats van deze schrijfgroep een adviescommissie ingesteld. De adviescommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, twee leden die binding hebben met de belangen van ondernemers en twee leden die aanbestedende diensten vertegenwoordigen. Hiermee is beoogd de betrokkenheid van aanbestedende diensten en het bedrijfsleven structureel te borgen. In juni 2021 loopt de eerste termijn van de leden van de adviescommissie ten einde.

KWINK groep is door het ministerie van EZK gevraagd het stelsel van wijziging van de Gids-P (waar de adviescommissie een onderdeel van is) te evalueren. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  1. In hoeverre is het stelsel van wijziging van de Gids-P doeltreffend?
  2. Welke lessen en aanbevelingen kunnen uit de evaluatie worden getrokken met het oog op de herbenoeming van de leden van de adviescommissie in juni 2021?

Stelsel van wijziging

Het huidige stelsel van wijziging van de Gids-P bestaat uit vijf onderdelen:

  1. Adviesaanvraag. Indien het ministerie van EZK wijzigingen wenst aan te brengen in de Gids-P, kan dit niet zonder advisering van de adviescommissie. Er wordt dan een adviesaanvraag gedaan.
  2. Advies door de adviescommissie. Op basis van een adviesaanvraag voor een voorgestelde wijziging brengt de adviescommissie haar advies uit. De commissie kan ook ambtshalve (ongevraagd) advies uitbrengen over mogelijke wijzigingen aan de Gids-P.
  3. Verwerking door EZK. Het ministerie van EZK verwerkt de het advies van de adviescommissie in het wijzigingsvoorstel. Indien het ministerie afwijkt van het advies, dient dit gemotiveerd te gebeuren.
  4. Voorhangprocedure. Middels een verplichte voorhangprocedure bij de Tweede Kamer wordt een parlementaire controle op de wijziging geborgd.
  5. Wijziging Gids-P. Uiteindelijk wordt op basis van het advies van de adviescommissie en de voorhangprocedure besloten of en hoe de Gids-P gewijzigd wordt.

KWINK groep onderzoekt hoe de verschillende onderdelen van het stelsel bijdragen aan het doel; wat de resultaten en effecten hiervan zijn; en welke lessen en aanbevelingen hieruit voortkomen. Om dit te onderzoeken bestuderen we documenten en spreken we relevante stakeholders.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoeken en evaluaties in de aanbestedingspraktijk. In 2019 onderzocht KWINK groep rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Eerder voerde KWINK groep de evaluaties uit van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo, de Commissie van Aanbestedingsexperts en de effecten van de Aanbestedingswet 2012. We kijken er naar uit om ons wederom in dit onderwerp te verdiepen!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten