KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Luchtvaartvergelijking als onderdeel advies Rli aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen

Dagelijks vliegen er 1.900 mensen tussen Amsterdam en Berlijn. Dit zijn ongeveer 12 vluchten per dag. In theorie is het mogelijk deze passagiers met twee hoge snelheidstreinen heen en weer te vervoeren en zo veel CO2 uitstoot te besparen. Toch lukt het ons niet dit alternatief te realiseren. Deels wordt dit veroorzaakt door verschillen in […]

18 april 2019

Dagelijks vliegen er 1.900 mensen tussen Amsterdam en Berlijn. Dit zijn ongeveer 12 vluchten per dag. In theorie is het mogelijk deze passagiers met twee hoge snelheidstreinen heen en weer te vervoeren en zo veel CO2 uitstoot te besparen. Toch lukt het ons niet dit alternatief te realiseren. Deels wordt dit veroorzaakt door verschillen in beleid tussen verschillende mobiliteitssectoren. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur adviseert daarom Minister Van Nieuwenhuizen in de publicatie ‘Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute’.

KWINK groep leverde een bijdrage aan dit advies door het beleid in de luchtvaart te vergelijken met het beleid in andere mobiliteitssectoren. Onze luchtvaartvergelijking is samen met het a­dvies aan Minister van Nieuwenhuizen aangeboden.

Aanpak luchtvaartvergelijking

We hebben het beleid in de volgende sectoren vergeleken: luchtvaart, binnenvaart, zeevaart, wegvervoer, railvervoer en de industrie. We hebben de volgende onderwerpen vergeleken:

  • Welke publieke belangen zijn leidend in het beleid?
  • Welke actoren zijn actief en hoe verhouden zij zich onderling (marktordening)?
  • Welke maatregelen worden er genomen om de uitstoot van broeikas- en geluidsemissies tegen te gaan en welke grenswaarden gelden?
  • Hoe wordt de omgeving betrokken bij beleid en besluitvorming?

We hebben deskresearch van wet- en regelgeving en beleidsstukken uitgevoerd en verschillende toetsingssessies met de Adviescommissie van de Rli belegd om de vergelijking op te stellen.

In dit onderzoek werken wij samen met André van Velzen. André heeft veel ervaring in onderzoek naar geluid, externe veiligheid en klimaatimpact van de luchtvaartsector. Hij heeft gewerkt voor onder andere de Europese Commissie, ICAO en verschillende nationale overheden.

Conclusies

We concluderen in onze luchtvaartvergelijking dat een aantal verschillen eigen is aan de aard van de sectoren. Bijvoorbeeld door technische eigenschappen of internationale regelgeving. Een aantal verschillen bieden wel mogelijkheden tot beleidswijzigingen. Zo valt op dat er geen financiële instrumenten worden ingezet om emissies in de luchtvaart te beïnvloeden, terwijl dit in het wegverkeer of in de binnenvaart wel het geval is.

Maar ook de railvervoersector kan leren van andere sectoren. Waar de toegang tot infrastructuur in Europa in veel mobiliteitssectoren vrij is, geldt dit niet voor de railsector. Iedere spoorvervoerder dient toestemming te verlenen om een verbinding tot stand te brengen. Bij personen vervoer op het spoor dienen internationale concessies te worden verleend. Dit maakt het zeer complex om verbindingen te realiseren waardoor de concurrentiekracht van het internationaal treinverkeer verslechterd ten opzichte van het internationaal luchtverkeer.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring op de thema’s infrastructuur en klimaat. Zo heeft KWINK groep in 2018 de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) geëvalueerd. De ILT houdt toezicht op verschillende werkvelden binnen transport en de leefomgeving. Daarnaast voerde KWINK groep een behoeftepeiling voor een besluit over de toekomst van de 3,5 GHz-band in Nederland. Op het gebied van klimaat heeft KWINK groep onder andere een beleidsdoorlichting uitgevoerd van het klimaatbeleid tussen 2012 en 2016 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook heeft KWINK groep voortgang van de Human Capital Agenda (HCA) geëvalueerd en aanbevelingen gedaan. Met de HCA worden randvoorwaarden voor werkgelegenheidsgroei gecreëerd binnen de (duurzame) energiesector.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten