KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Klimaatbeleid doorgelicht

Voor effectief klimaatbeleid is het essentieel te leren van de lessen uit eerder beleid. Wij hebben daarom, in samenwerking met CE Delft, een beleidsdoorlichting (ook wel syntheseonderzoek genoemd) uitgevoerd naar het klimaatbeleid tussen 2012 en 2016. Minister Wiebes heeft op 10 december de Kabinetsreactie op ons onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee zijn de […]

11 december 2018

Voor effectief klimaatbeleid is het essentieel te leren van de lessen uit eerder beleid. Wij hebben daarom, in samenwerking met CE Delft, een beleidsdoorlichting (ook wel syntheseonderzoek genoemd) uitgevoerd naar het klimaatbeleid tussen 2012 en 2016. Minister Wiebes heeft op 10 december de Kabinetsreactie op ons onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee zijn de uitkomsten van ons onderzoek nu openbaar.

Wat is het Nederlands klimaatbeleid?

Het klimaat verandert, mede door de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van fossiele energie, het kappen van bossen en de uitstoot van gassen die zowel de aarde opwarmen als de ozonlaag afbreken. Daarom voert de Rijksoverheid beleid uit met als doel klimaatverandering tegen te gaan door uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De opgave die de Rijksoverheid heeft is complex: de maatregelen beslaan verschillende beleidsterreinen en vragen om samenwerking met, en tussen, bedrijven, branches, kennisorganisaties en (internationale) overheden. In 2012 tot en met 2016 vond dit beleid plaats onder het begrotingsartikel 19 van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat beleid hebben wij geëvalueerd.

Wat zijn conclusies van ons synthese-onderzoek?

Wij constateerden dat op basis van het beschikbare onderzoeksmateriaal beperkt uitspraken zijn te doen over de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. Eén van onze aanbevelingen aan het ministerie was dan ook om een samenhangende beschrijving te maken van het beleid en een evaluatieplan op te zetten om het klimaatbeleid integraal te evalueren. Daarnaast zagen wij mogelijkheden om het klimaatbeleid inhoudelijk te verbeteren. Zo gaven wij aan dat de regie op het nationale klimaatbeleid kan verbeteren door het invoeren van CO2-beprijzing en door lessen vanuit andere landen te inventariseren.

Wat gaat er veranderen?

Momenteel maakt de Rijksoverheid, samen met maatschappelijke partijen en bedrijven in het Klimaatakkoord afspraken over maatregelen waarmee de CO2-uitstoot kan worden gehalveerd. In zijn brief geeft de Minister aan onze aanbevelingen te betrekken bij deze afspraken. Ook geeft hij gevolg aan onze andere aanbevelingen. Zo vindt er op dit moment een quick scan plaats om te leren van het klimaatbeleid van andere landen, en zal een evaluatieplan worden ingezet om het nationaal klimaatbeleid integraal te evalueren. De volledige Kabinetsreactie leest u hier.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten