KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Midterm review Bibliotheekwet (WSOB)

KWINK groep voert de midterm review uit van de bibliotheekwet, formeel genaamd Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Wsob is sinds 1 januari 2015 van kracht. In de wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. KWINK groep voert het onderzoek uit in opdracht […]

24 juli 2017

KWINK groep voert de midterm review uit van de bibliotheekwet, formeel genaamd Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). De Wsob is sinds 1 januari 2015 van kracht. In de wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. KWINK groep voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanleiding

Kern van de wet is het instellen van één netwerk van bibliotheekorganisaties, het regelen van een aantal zaken rondom de fysieke bibliotheek, de instelling en opbouw van een landelijke digitale bibliotheek en het aanwijzen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek in het netwerk.

Bij de invoering van de Wsob is afgesproken om in 2017 een midterm review uit te voeren. Het onderzoek geeft een kwantitatief beeld van de stand van zaken in de Nederlandse bibliotheeksector. Ook moet midterm review in kaart brengen of er zogenaamde ‘witte vlekken in het bibliotheekstelsel’ zijn. Mogelijke witte vlekken zijn gemeenten waar door lokale bezuinigingen geen fysieke bibliotheek meer is.

Onderzoek WSOB

De basis van het onderzoek is het inventariseren en analyseren van bestaande documenten. Daarnaast voert KWINK groep aanvullend onderzoek uit door gesprekken te voeren met stakeholders in het bibliotheekveld. Het onderzoek bestaat uit een zestal onderdelen:

  1. We kijken naar de invulling van de vijf wettelijke bibliotheekfuncties in de praktijk. Ook wordt gekeken naar activiteiten die bibliotheken ondernemen in het sociaal domein.
  2. We kijken naar het functioneren van het bibliotheekwerk als stelsel. Hoe is de samenhang tussen het lokale, provinciale en landelijke niveau?
  3. Er is aandacht voor de rol van de KB in het stelsel. Hierbij wordt gekeken naar de rol van de KB rondom de landelijke digitale bibliotheek, de landelijke stelseltaken en de bibliotheekvoorziening voor personen met een leeshandicap (Aangepast Lezen).
  4. We bestuderen een aantal voorbeelden van burgerinitiatieven op het gebied van bibliotheken op lokaal niveau.
  5. We brengen de gebruikerservaringen en wensen rondom de digitale bibliotheek in kaart.
  6. We leveren een overzicht op van de subsidies van gemeenten en provincies aan bibliotheken en provinciale ondersteuninginstellingen (POI’s).

Ervaring

KWINK groep voerde reeds diverse onderzoeken uit in het bibliotheekveld. Dit jaar waren we betrokken bij het opstellen van de Actieagenda innovatie voor het bibliotheeknetwerk. Eerder voerden we voor de provincie Noord-Holland een onderzoek uit naar de provinciale wettelijke taken op basis van de Wsob. Tot slot is begin 2017 de toekomstgerichte evaluatie van ZB | Planbureau en bibliotheek van Middelburg afgerond.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten