KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Provinciale wettelijke taken bibliotheekstelsel

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet. KWINK groep voerde een verkennend onderzoek uit voor de provincie Noord-Holland naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel. Bibliotheekwet In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) staan de wettelijke taken van de provincie beschreven. De distributie van boeken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer (IBL) […]

26 februari 2016

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet. KWINK groep voerde een verkennend onderzoek uit voor de provincie Noord-Holland naar de provinciale wettelijke taken in het bibliotheekstelsel.

Bibliotheekwet

In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob) staan de wettelijke taken van de provincie beschreven. De distributie van boeken door middel van het interbibliothecaire leenverkeer (IBL) binnen en tussen de provincies is hier een voorbeeld van. Een andere provinciale taak is de ontwikkeling van innovaties voor de lokale bibliotheken.

Provincie Noord-Holland

De uitvoeringsorganisatie ProBiblio voert deze taken uit voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. ProBiblio krijgt hiervoor een subsidie. De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks afspraken met ProBiblio voor de uitvoering van de taken. Doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie en de wettelijke taken van de provincie in het bibliotheekstelsel. Daarnaast geven we in het onderzoek antwoord op de vraag in hoeverre de huidige financiële bijdrage aan ProBiblio toereikend is om de wettelijke taken te vervullen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een self-assessment met de uitvoeringsorganisatie, gesprekken met betrokkenen uit het bibliotheekstelsel en een vergelijkend onderzoek naar de invulling van de wettelijke provinciale taken in de andere provincies.

Conclusies en aanbevelingen

Hierna enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek:

  • Het is op basis van de wet alleen niet eenduidig vast te stellen wat wordt verwacht van de provincie voor de invulling van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden.
  • De wet beschrijft wel waaraan uitvoeringsorganisaties moeten bijdragen maar maakt niet expliciet wat de verwachte omvang, aard en kwaliteit van die bijdrage zou moeten zijn.
  • Provincies geven in de praktijk op zeer verschillende wijze invulling aan de wettelijke taken.
  • De opvattingen van betrokkenen uit het bibliotheekstelsel over wat de rol van de provincie zou moeten zijn lopen sterk uiteen, met name wat de invulling van netwerkverantwoordelijkheid betreft.

Hieruit volgen enkele aanbevelingen die relevant zijn voor alle provincies en ondersteuningsinstellingen:

  1. Ontwikkel een visie op de rol van de provincie in het bibliotheekstelsel, bij voorkeur in samenwerking met andere provincies en andere deelnemers aan het bibliotheekstelsel.
  2. Formuleer op basis van de visie een passend provinciaal beleid ten aanzien van bibliotheken.
  3. Verbeter de informatiepositie van provincies ten aanzien van de uitvoeringsorganisaties. Dit kan door in samenspraak met andere provincies afspraken te maken over definities, een uniforme toedeling van activiteiten van uitvoeringsorganisaties aan wettelijke provinciale taken en het monitoren en uitwisselen van relevante informatie.

KWINK en bibliotheken

KWINK groep voert verschillende onderzoeken uit in het bibliotheekveld. Zo begeleiden we het opstellen van een strategische (innovatie) agenda voor de Koninklijke Bibliotheek, voerden we een tevredenheidsonderzoek uit onder bibliotheekdirecteuren en evalueerden we het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten