KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Actieagenda innovatie bibliotheeknetwerk

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen voor het opstellen van de Innovatieagenda, gericht op het versterken van de innovatiekracht in de bibliotheeksector. KWINK groep begeleidde de betrokken partners in het concretiseren van de Innovatieagenda tot een Actieagenda. In deze Actieagenda staat uitgewerkt op welke thema’s geïnnoveerd gaat worden en hoe de samenwerking en […]

10 juli 2017

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek het initiatief genomen voor het opstellen van de Innovatieagenda, gericht op het versterken van de innovatiekracht in de bibliotheeksector. KWINK groep begeleidde de betrokken partners in het concretiseren van de Innovatieagenda tot een Actieagenda.

In deze Actieagenda staat uitgewerkt op welke thema’s geïnnoveerd gaat worden en hoe de samenwerking en kennisdeling tussen partners in het bibliotheeknetwerk en andere belanghebbenden op deze thema’s vorm kan krijgen. Drie belangrijke acties op de agenda zijn het delen van kennis via de Innovatiebieb.nl, samenwerken in ‘communities of practice’ en het vergroten van zicht op maatschappelijke effecten van innovaties in de bibliotheeksector.

Gezamenlijke Innovatieagenda

De Actieagenda is de concretisering van de in het najaar van 2016 vastgestelde Innovatieagenda. Doel van de Innovatieagenda was dat bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de KB samen met de lokale, provinciale en landelijke overheden vorm geven aan een sterk openbaar bibliotheeknetwerk.

De Innovatieagenda is gericht op het versterken van de innovatiekracht in de sector. Hiertoe is focus aangebracht op een viertal prioriteiten, namelijk jeugd & onderwijs; participatie & zelfredzaamheid; persoonlijke ontwikkeling en verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek.

Op de agenda

Vervolg van de Innovatieagenda is de Actieagenda. In de Actieagenda is de samenwerking verder uitgewerkt en zijn de prioriteiten concreet gemaakt in 15 thema’s. Voor elk van de thema’s is een community opgericht die zorg draagt voor de uitwerking. De ‘communities of practice’ zijn nieuwe bovenprovinciale samenwerkingsvormen waarin POI’s, bibliotheken en de KB samenwerken om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te stimuleren en te organiseren.

Ook is de website Innovatiebieb.nl ontwikkeld als instrument om innovaties inzichtelijk te maken voor bibliotheken, materialen te delen en op termijn ook te laten zien welke innovaties effectief zijn. De website is bedoeld om kennis te delen en elkaar te inspireren met innovaties.

Proces

De Actieagenda is tot stand gekomen door input op te halen bij overheden en bibliotheekvoorzieningen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau via provinciale bijeenkomsten en gesprekken. De KB en Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) hebben vanuit hun rol en verantwoordelijkheid samen de regie gevoerd bij het opstellen van de Actieagenda. In een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de VOB, SPN, KB, VNG, IPO en het ministerie van OCW is gereflecteerd op concepten van de Actieagenda.

Lees de Actieagenda hier.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten