KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie regionale programmering provincie Utrecht openbaar

De provincie Utrecht wil samen met andere partijen de opgave aangaan om tienduizenden woningen toe te voegen en tientallen hectares bedrijventerreinen te ontwikkelen. De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht introduceerde hiertoe een nieuwe methodiek: regionale programmering. Het doel van deze methodiek is om als provincie samen met gemeenten en regio op een adaptieve en flexibele manier voldoende woningen en bedrijventerreinen te realiseren in de provincie Utrecht. KWINK groep evalueerde het proces van de 1e cyclus regionale programmering. Het rapport is hier te lezen.

13 april 2022

De provincie Utrecht wil samen met andere partijen de opgave aangaan om tienduizenden woningen toe te voegen en tientallen hectares bedrijventerreinen te ontwikkelen. De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht introduceerde hiertoe een nieuwe methodiek: regionale programmering. Het doel van deze methodiek is om als provincie samen met gemeenten en regio op een adaptieve en flexibele manier voldoende woningen en bedrijventerreinen te realiseren in de provincie Utrecht. KWINK groep evalueerde het proces van de 1e cyclus regionale programmering. Het rapport is hier te lezen.

Regionale programmering

De Omgevingsvisie Utrecht stelt dat de huidige dynamiek op de woningmarkt vraagt om meer adaptiviteit en samenwerking. De Omgevingsvisie provincie Utrecht introduceerde hiertoe een nieuwe methodiek: regionale programmering. Regionale programmering bestaat uit het ontwikkelen van regionale programma’s door provincie en gemeenten (U16, Amersfoort, Foodvalley) en een provinciaal programma door de provincie. Het provinciale programma maakt het realiseren van de in de regionale programma’s opgenomen locaties mogelijk. Een doel van dit instrument is om een ‘continue bouwstroom’ van woningbouw en bedrijventerreinen op korte en lange termijn te realiseren in de provincie Utrecht.

1e cyclus

Tijdens de 1e cyclus van regionale programmering is overeenstemming bereikt over de eerste drie regionale programma’s (U16, Amersfoort, Foodvalley) en de essentie daarvan is vastgelegd in het Provinciaal programma wonen en werken. De concrete plannen in de programma’s gaan over ruim 84.000 woningen en 54 hectare nieuwe bedrijventerreinen. De 1e cyclus, met een ‘pionierend’ karakter, is hiermee afgerond.

 Procesevaluatie

KWINK groep voerde een procesevaluatie uit over de 1e cyclus. Het onderzoek inventariseerde ervaringen over de 1e cyclus, die plaatsvond in 2020 en 2021. In het onderzoek is een documentanalyse uitgevoerd waarmee feitelijke informatie in beeld is gebracht over de 1e cyclus. Vervolgens zijn verdiepende interviews gevoerd met ruim 50 ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen vanuit de provincie en drie regio’s (gemeenten en regio-bureaus). Ook is een enquête gehouden onder betrokkenen bij regionale programmering in de drie regio’s.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met evaluaties waarbij percepties van diverse betrokkenen in kaart worden gebracht. Zo voerde KWINK groep in 2021 in opdracht van de provincie Noord-Holland een evaluatie uit van het programma van de Metropoolregio Amsterdam dat de warmtetransitie versnelt met de aanleg van duurzame warmtenetten (Warmte Koude programma). Dit is een programma van 37 publieke en private partijen. Daarnaast voerde KWINK groep een evaluatie uit van het door 47 partijen ondertekende Energieakkoord.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten