KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen halveert in 2030 ten opzichte van 1990 en dat Nederland in 2050 volledig is overgestapt op duurzame energie. Onderdeel van deze transitie is de omslag naar aardgasvrij koken en verwarmen. Om te leren op welke wijze gemeenten een wijkgerichte aanpak voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kunnen inrichten en opschalen, is in 2018 het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gestart. KWINK groep en Rebel voeren nu in opdracht van het ministerie van BZK een evaluatie van het programma uit.

19 april 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen halveert in 2030 ten opzichte van 1990 en dat Nederland in 2050 volledig is overgestapt op duurzame energie. Onderdeel van deze transitie is de omslag naar aardgasvrij koken en verwarmen. Om te leren op welke wijze gemeenten een wijkgerichte aanpak voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kunnen inrichten en opschalen, is in 2018 het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gestart. KWINK groep en Rebel voeren nu in opdracht van het ministerie van BZK een evaluatie van het programma uit.

Het Programma Aardgasvrije Wijken

Het PAW kent drie onderdelen:

  • Proeftuinen: het in staat stellen van gemeenten om te leren door het werken aan het daadwerkelijk aardgasvrij maken van wijken – het lokale leren
  • Kennis- en Leerprogramma: het ondersteunen van gemeenten in het oppakken en uitvoeren van hun regierol in de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving – het collectief leren
  • Beleidsspoor: het conceptualiseren van leerervaringen uit de proeftuinen voor toepassing in andere gemeenten en het systematisch ophalen van gesignaleerde knelpunten
    en het agenderen en waar mogelijk bijdragen aan het oplossen daarvan – het institutionele leren

De evaluatie

Jaarlijks monitort het PAW de voortgang, leerervaringen en tussenresultaten van het PAW. Naast de eigen onderzoeken is toegezegd een evaluatie uit te voeren over de periode 2018-2022. De hoofdvraag van deze evaluatie luidt: behaalt het PAW met haar inzet de beoogde effecten (doeltreffendheid) en doet zij dit op een efficiënte wijze (doelmatigheid)? Daarnaast richt de evaluatie zich op de toekomst: wat betekenen de bevindingen rondom doeltreffendheid en doelmatigheid richting de toekomst? Het PAW wil de resultaten van de evaluatie gebruiken om het programma waar mogelijk te verbeteren.

We beantwoorden deze vragen door allereerst een uitgebreide documentanalyse uit te voeren. We bekijken de onderzoeken en monitors van het PAW, maar ook andere interne en externe documentatie rondom het PAW. Vervolgens voeren we gesprekken met betrokkenen binnen én buiten het programma. Ook zetten we een vragenlijst uit onder gemeenten om hun ervaringen met het PAW op te halen.

Ervaring met evaluaties rondom de energietransitie

KWINK groep heeft in 2020 samen met Rebel de eerste tussentijdse evaluatie van het PAW uitgevoerd. Daarnaast heeft KWINK groep ook veel andere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van de energietransitie. Zo is vorig jaar de evaluatie van het MRA Warmte Koude programma uitgevoerd en deden we onderzoek naar participatie bij hernieuwbare energie op land.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten