KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Van innovatie- naar actieagenda

Het bestuurlijk overleg van het ministerie van OCW, het IPO en de VNG heeft de ‘Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018’ vastgesteld. Deze agenda is in samenwerking met het bibliotheekveld, verantwoordelijke overheden en een groot aantal landelijke partners opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek (KB). KWINK groep bood ondersteuning aan de KB bij de totstandkoming van […]

24 november 2016

Het bestuurlijk overleg van het ministerie van OCW, het IPO en de VNG heeft de ‘Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018’ vastgesteld. Deze agenda is in samenwerking met het bibliotheekveld, verantwoordelijke overheden en een groot aantal landelijke partners opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek (KB). KWINK groep bood ondersteuning aan de KB bij de totstandkoming van de agenda en is nu betrokken bij het vervolg.

Gezamenlijke innovatieagenda

Doel van de agenda is dat bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de KB  samen met de lokale, provinciale en landelijke overheden vorm geven aan een sterk openbaar bibliotheeknetwerk, dat klaar is voor de toekomst. De innovatieagenda is gericht op het versterken van de innovatiekracht in de sector. Hiertoe is focus aangebracht op een overzichtelijk aantal prioriteiten. De prioriteiten worden breed gedeeld in het bibliotheeknetwerk en de deelnemers aan het netwerk willen gezamenlijk hun innovatiekracht stroomlijnen en bundelen om aan de prioriteiten te werken. De geselecteerde prioriteiten zijn:

  1. Jeugd & onderwijs;
  2. Participatie & zelfredzaamheid;
  3. Persoonlijke ontwikkeling;
  4. Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek.

In de innovatieagenda zijn ambities op deze vier prioriteiten vastgesteld. Verder zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen (gemeenten, provincies en het rijk) en bibliotheken, POI’s en de KB bij innovatie nader uitgewerkt.

Van innovatie naar actieagenda

Op basis van deze vastgestelde innovatieagenda wordt er nu een Actieagenda opgesteld. Daarin wordt de samenwerking uitgewerkt en geconcretiseerd. Voor elk van de vier prioriteiten moet duidelijker worden wat wordt gedaan aan ideeontwikkeling (fase 1 van innovatie), welke experimenten worden uitgevoerd (fase 2 van innovatie) en welke innovaties worden doorontwikkeld en geïmplementeerd bij bibliotheken die deze innovaties willen overnemen (fase 3 van innovatie).

De actieagenda wordt de komende maanden uitgewerkt. Lopende innovaties en plannen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau worden hierin bijeengebracht.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten