KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Dijksversterking Lekdijk

De Lekdijk wordt versterkt om aan de nieuwe veiligheidsnormen te voldoen. Hiervoor is het programma Sterke Lekdijk ingericht. KWINK groep heeft een tussentijdse evaluatie van dit programma uitgevoerd. De belangrijkste aanleiding voor de evaluatie was de zorgen over oplopende kosten. De evaluatie laat zien dat de kosten inderdaad fors zijn opgelopen, maar dat de kostenontwikkeling niet buitensporig is. Bovendien dreigen door de discussies over kosten een aantal concrete (tussentijdse) resultaten naar de achtergrond te verdwijnen.

2 april 2024

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Om te voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt. Dit betreft een totale lengte van 55 kilometer. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft voor de versterkingsopgave het programma Sterke Lekdijk opgestart.

Torenhoge ambities

De ambitie met Sterke Lekdijk is hoog. De veiligheidsscope is groot en er wordt geïnnoveerd met behulp van een nog vrij nieuwe en onbekende contractvorm. Ook streeft het programma naar een goede inpassing van de dijk in de omgeving, door met gebiedspartners meekoppelkansen te realiseren op het terrein van recreatie, natuur en verkeer. Vanaf het begin was duidelijk dat het geen gemiddeld dijkversterkingsprogramma zou worden, maar een hoog-complex programma met mogelijk veel positieve spin-off.

Uitdagend programmaverloop

Doordat de complexiteit van het programma vanaf het begin is onderschat, kent het programma een uitdagend verloop. Ongeveer zes jaar later is het beeld ontstaan van een buitensporige kostenontwikkeling. Dit heeft de teneur rondom het programma doen keren. Dat beeld blijkt niet terecht. Ten opzichte van de eerste raming zijn de kosten inderdaad fors opgelopen. Maar het verschil kan voor een groot deel worden verklaard uit de zeer hoge inflatie in de afgelopen periode en het gebruik van te lage kengetallen bij de oorspronkelijke raming. Bovendien zijn enkele product- en procesinnovaties ontwikkeld, die naar verwachting zullen resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen, ook buiten het programma Sterke Lekdijk.

Verklaringen en verbetersuggesties

In de evaluatie is KWINK groep op zoek gegaan naar verklaringen voor de ontstane problemen binnen het programma. Om simpele antwoorden te voorkomen, zijn we als het ware terug in de tijd gegaan: Wat wist HDSR op enig moment in het proces (of had HDSR kunnen weten) en wat was een betere keuze geweest? In het rapport beschrijven we zeven keuzes die ‘met de kennis van toen’ anders hadden gekund of misschien wel gemoeten. Ook bevat het rapport zes verbetersuggesties voor het vervolg van het programma.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep voert vaker evaluaties uit voor waterschappen. Voor waterschap Hollandse Delta deden we bijvoorbeeld onderzoek naar de toepassing van de noodprocedure uit de Waterschapswet, nadat zettingsvloeiing was opgetreden en er risico was op dijkdoorbraken.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten