KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep onderzoekt de beleidsmonitoring van de provincie Utrecht

Jaarlijks kiezen de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht een onderwerp van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in het kader van artikel 217a van de Provinciewet. Voor 2023 hebben de GS gekozen voor het onderwerp beleidsmonitoring. KWINK groep voert dit onderzoek uit.

31 mei 2023

Achtergrond onderzoek beleidsmonitoring

De provincie Utrecht werkt aan uiteenlopende vraagstukken. Denk aan klimaatadaptatie, de opbouw van een circulaire economie en de aanpak van stikstof. Dergelijke vraagstukken worden vaak gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en onbekendheid, terwijl er ook sprake is van grote maatschappelijke betrokkenheid.

De provincie houdt graag zicht op de voortgang van deze complexe maatschappelijke opgaven. Onderzoek en monitoring zijn een manier om tussentijdse inzichten op de aanpak van opgaven te krijgen. Beleidsmonitoring gaat namelijk over het volgen van beleid tijdens de uitvoering. Met monitoring bekijk je de ‘stand’ op indicatoren die iets zeggen over de voortgang van (de uitvoering van) beleid, of over de beoogde uitkomsten (beleidsdoelen). Op basis van monitoringsinformatie kan beleid worden bijgestuurd.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen op welke wijze de provincie Utrecht zicht krijgt op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. Dit betekent dat we onder meer in beeld gaan brengen welke monitors er door de provincie Utrecht worden gebruikt, hoe beleidsmonitoring in de organisatie is ingericht, en op welke wijze de inzichten uit monitoring worden gebruikt om te leren en bij te sturen.

Aanpak onderzoek beleidsmonitoring

Voor dit onderzoek voert KWINK groep een documentenstudie uit en wordt een schriftelijke uitvraag uitgezet onder medewerkers van de provincie Utrecht die zich bezighouden met monitoring en evaluatie. Ook worden interviews gevoerd, zowel binnen de provincie Utrecht als met enkele andere provincies. Het doel van de gesprekken met andere provincies is om meer te weten te komen over hoe de monitorings- en onderzoeksfunctie daar is ingericht en te onderzoeken welke lessen daaruit te trekken zijn voor de provincie Utrecht.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft uitgebreide ervaring met het analyseren en onderzoeken van (beleids)monitoring. Zo heeft KWINK groep recent het onderzoek Reflexief monitoren in de OV-sector geleid in opdracht van het ministerie van IenW en CROW-KpVV.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten