KWINK groep 

Jakar Westerbeek

jwesterbeek@kwinkgroep.nl
+31 6 5786 1830

Meer over Jakar

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Roel in 't Veld

roelintveld@hotmail.com
+31 6 5025 4273

Meer over Roel

Yvonne van der Vlugt

Yvonne@hetinzichtenlab.nl
+31 6 2559 2606

Meer over Yvonne

Nieuwe Democratie

De uitdaging

Democratisch samenleven is best ingewikkeld. Aan de democratische inrichting van onze samenleving ligt de wens ten grondslag om in gezamenlijkheid onze problemen op te lossen. In de praktijk blijkt dit ideaal soms lastig te realiseren. Want hoe los je in gezamenlijkheid een probleem op, als overheid en burger elkaar niet bereiken? Of als partijen elkaar niet vertrouwen? Of als de betrokken organisaties of burgers niet gewend zijn aan gezamenlijkheid?

Ondanks deze en andere beren op de democratische weg, willen wij, KWINK-kring Nieuwe Democratie, zonder onszelf naïeve idealisten te noemen, bepleiten dat democratie meer verankerd  zou kunnen worden in het Nederlands bestuur. Doordachte vormen van burgerparticipatie en versterkende vormen van samenwerking tussen (overheids)instanties hebben daadwerkelijk meerwaarde voor het vertrouwen in de democratie. En aan dat vertrouwen is behoefte. Zowel bij de burger als bij de overheid. Wanneer sprake is van wederzijds vertrouwen, kunnen de verschillende belangen overstegen worden.

Om elkaar te vertrouwen, moet je elkaar begrijpen. En daar ligt vaak het probleem, want om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. En om elkaar te leren kennen, moet je elkaar weer durven vertrouwen. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Hoe realiseer je een daadwerkelijk democratisch functionerend bestuur?

De weg naar het antwoord

Een eenduidig antwoord op deze vraag bestaat niet. Het is afhankelijk van de situatie. Van de betrokken personen en instanties, het onderwerp, de kenmerken van de doelgroep, de gewenste mate van betrokkenheid, en ook het reeds bestaande draagvlak. Democratisch samenleven is dus complex. Duidelijke structuren en heldere en begrijpelijke communicatie zijn essentieel. Het nadenken over de manier waarop deze basisvoorwaarden op kleine of grote schaal zijn te verwezenlijken, maakt het werk van de onafhankelijke onderzoeker en adviseur in dit domein zo ontzettend interessant.

De afgelopen jaren heeft KWINK groep veel onderzoek gedaan en advies gegeven in het democratisch domein. Recentelijk evalueerden we de Haagse wijkbudgetten, publiceerden we over patronen in regionale samenwerking, maakten we een stappenplan voor het implementeren van de Right to Challenge en deden we onderzoek naar ervaringen van verschillende gemeenten met burgerparticipatie. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden hebben we steeds de complexiteit vertaald in lessen voor de toekomst.

De toekomst

Wij vinden een toekomst met een daadwerkelijk democratisch Nederland erg belangrijk. We bieden u graag inzicht in de effecten en toekomst van democratie door samen te werken met overheden, bewoners en burgerinitiatieven bij het optimaal onderzoeken en inrichten van democratische processen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kring-leden: Pauline Modderman, Jakar Westerbeek, Fritzi Reijerman, Yvonne van der Vlugt en Roel in ’t Veld.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website