KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Nieuwe Democratie

De uitdaging van een democratie Democratisch samenleven is best ingewikkeld. Aan de democratische inrichting van onze samenleving ligt de wens ten grondslag om in gezamenlijkheid onze problemen op te lossen. In de praktijk blijkt dit ideaal soms lastig te realiseren. Want hoe los je in gezamenlijkheid een probleem op, als overheid en burger elkaar niet […]

23 mei 2019

De uitdaging van een democratie

Democratisch samenleven is best ingewikkeld. Aan de democratische inrichting van onze samenleving ligt de wens ten grondslag om in gezamenlijkheid onze problemen op te lossen. In de praktijk blijkt dit ideaal soms lastig te realiseren. Want hoe los je in gezamenlijkheid een probleem op, als overheid en burger elkaar niet bereiken? Of als partijen elkaar niet vertrouwen? Of als de betrokken organisaties of burgers niet gewend zijn aan gezamenlijkheid?

Ondanks deze en andere beren op de democratische weg, willen wij, KWINK-kring Nieuwe Democratie, zonder onszelf naïeve idealisten te noemen, bepleiten dat democratie meer verankerd  zou kunnen worden in het Nederlands bestuur. Doordachte vormen van burgerparticipatie en versterkende vormen van samenwerking tussen (overheids)instanties hebben daadwerkelijk meerwaarde voor het vertrouwen in de democratie. En aan dat vertrouwen is behoefte. Zowel bij de burger als bij de overheid. Wanneer sprake is van wederzijds vertrouwen, kunnen de verschillende belangen overstegen worden.

Om elkaar te vertrouwen, moet je elkaar begrijpen. En daar ligt vaak het probleem, want om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. En om elkaar te leren kennen, moet je elkaar weer durven vertrouwen. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Hoe realiseer je een daadwerkelijk democratisch functionerend bestuur?

De weg naar het antwoord

Een eenduidig antwoord op deze vraag bestaat niet. Het is afhankelijk van de situatie. Van de betrokken personen en instanties, het onderwerp, de kenmerken van de doelgroep, de gewenste mate van betrokkenheid, en ook het reeds bestaande draagvlak. Democratisch samenleven is dus complex. Duidelijke structuren en heldere en begrijpelijke communicatie zijn essentieel. Het nadenken over de manier waarop deze basisvoorwaarden op kleine of grote schaal zijn te verwezenlijken, maakt het werk van de onafhankelijke onderzoeker en adviseur in dit domein zo ontzettend interessant.

De afgelopen jaren heeft KWINK groep veel onderzoek gedaan en advies gegeven in het democratisch domein. Recentelijk evalueerden we de Haagse wijkbudgetten, publiceerden we over patronen in regionale samenwerking, maakten we een stappenplan voor het implementeren van de Right to Challenge en deden we onderzoek naar ervaringen van verschillende gemeenten met burgerparticipatie. Door middel van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden hebben we steeds de complexiteit vertaald in lessen voor de toekomst.

De toekomst

Wij vinden een toekomst met een daadwerkelijk democratisch Nederland erg belangrijk. We bieden u graag inzicht in de effecten en toekomst van democratie door samen te werken met overheden, bewoners en burgerinitiatieven bij het optimaal onderzoeken en inrichten van democratische processen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze kring-leden: Pauline Modderman, Jakar Westerbeek, Fritzi Reijerman, Yvonne van der Vlugt en Roel in ’t Veld.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten