KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Advies voor toekomstperspectief van gedupeerde jongeren en kinderen toeslagenaffaire

KWINK groep ondersteunde Roel in ’t Veld bij zijn advies aan de staatssecretaris voor Toeslagen over toekomstperspectief voor de gedupeerde kinderen en jongeren van de toeslagenaffaire.

28 januari 2022

KWINK groep ondersteunde Roel in ’t Veld bij zijn advies aan de staatssecretaris voor Toeslagen over toekomstperspectief voor de gedupeerde kinderen en jongeren van de toeslagenaffaire.

Achtergrond toeslagenaffaire

De Nederlandse samenleving heeft zichzelf keer op keer verminkt bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag. Gebrekkige wetgeving leidde tot genadeloze uitvoering, die noch op politiek niveau, noch door de rechterlijke macht werd gecorrigeerd. Daardoor zijn meer dan honderdduizend levens ten onrechte beschadigd, in de vele duizenden ernstige gevallen wellicht deels onherstelbaar. Tenslotte viel een kabinet. De Belastingdienst werd opgesplitst. In 2020 is een begin gemaakt met herstellen van schade van de toeslagenaffaire.

Het Programma Leven op de Rit richt zich op de 75.000 tot 95.000 kinderen van gedupeerde ouders. Doel van het programma ‘Leven op de rit’ is het erkennen van het leed van kinderen van gedupeerde ouders en het bijdragen aan een betere toekomst voor deze kinderen. Vijf actielijnen vormen de basis van het programma: passende hulp via gemeenten, financiële tegemoetkoming, community, publicatie en meerjarige onderzoek.

Advies 

Ondanks alle goede voornemens aan overheidszijde is het tempo van realisatie laag. Op basis van ongeveer 25 gesprekken met een grote groep betrokkenen is een beeld gevormd van de voortgang van het programma, de knelpunten en mogelijke oplossingen Het advies gaat over wie, wat en hoe. Wie moet handelen, welke inhoud heeft dit handelen, en langs welke weg zijn handelingen verbonden? In het advies zijn voorstellen gedaan voor het Rijk en voor gemeenten. Daarnaast zijn een aantal procescondities geschetst:

  1. Centraal algemeen uitgangspunt is, dat jongeren zelf het best in staat zijn om te beslissen over hun toekomst. Datzelfde geldt voor kinderen in samenhang met ouders. Procesconditie 1 is niets zonder de betrokkenen.
  2. Daaraan verbonden is procesconditie 2: iedere interventie is gebaseerd op een gedegen omvattende analyse van de specifieke positie van deze unieke jonge mens. Dus ook geen tevoren gefixeerd aanbod van een voorziening, maar maatwerk.
  3. De toegebrachte schade heeft vanzelfsprekend diep wantrouwen gewekt jegens de verantwoordelijke overheid. Dit wantrouwen is geen vruchtbare grondslag voor toekomstig leven. Een van de manieren om dit te verzwakken is om te laten zien, dat overheden in onderlinge overeenstemming ook vertrouwenwekkend kunnen handelen. Een van de voorwaarden daarvoor is, dat overheden nimmer meer jegens of aan kinderen en jongeren onderling tegenstrijdige instructies of adviezen geven. Daaruit komt voort procesconditie 3: voor iedere jongere bestaat een enkele mens, die als contactpersoon communiceert en overleg voert over interventies. Hij/zij heet kompaan.

U kunt het gehele advies hier lezen. De reactie van de staatssecretaris vindt u in deze brief.

Reflecteren en leren van de toeslagenaffaire

De afgelopen maand ondersteunden we Roel bij het uitbrengen van dit advies. Na de intensieve gesprekken die we hebben gevoerd hopen we dat er zo snel mogelijk weer toekomstperspectief komt voor de groep kinderen en jongeren. We blijven de uitvoering van het advies volgen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten