KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie van de subsidies aan reizigersvereniging Rover en OV Ombudsman

KWINK groep evalueerde de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidies voor de beleidsondersteuning van Rover en de taken van OV Ombudsman. Ook onderzochten we de mate waarin meer financiële zelfstandigheid kan worden verwacht. Ons rapport en de Kabinetsreactie zijn hier te vinden. In deze blog lichten we een aantal inzichten uit.

7 juni 2021

KWINK groep evalueerde de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidies voor de beleidsondersteuning van reizigersvereniging Rover en de taken van OV Ombudsman. Ook onderzochten we de mate waarin meer financiële zelfstandigheid kan worden verwacht. Lees hier onze evaluatie van de subsidie aan Rover en hier onze evaluatie van de subsidie aan de OV ombudsman. Hier is de Kabinetsreactie te vinden.

Subsidies goed besteed ten behoeve reizigersbelang

De gesubsidieerde activiteiten van Rover en de OV Ombudsman zijn gedurende de evaluatieperiode per saldo doeltreffend en doelmatig uitgevoerd. De subsidie stelt de reizigersvereniging in staat het reizigersbelang in het OV te vertegenwoordigen op verschillende plekken zoals ambtelijke en bestuurlijke overleggen binnen de OV-sector. Rover vervult de adviesrol als consumentenorganisatie consciëntieus en met veel kennis van de OV-sector. De OV ombudsman biedt de reiziger een laagdrempelig en onafhankelijk klachtenloket voor het behandelen van OV-klachten. Gesprekspartners vinden het belangrijk dat er richting vervoerders en overheden een ‘onafhankelijke tegenmacht’ is, die kan bemiddelen bij klachten waar OV-partijen en reiziger samen niet uitkomen.

Ledenaantal Rover en onafhankelijkheid OV Ombudsman aandachtspunten

Zonder de subsidie voor de beleidsondersteuning zou Rover de beleidsondersteunende rol niet of slechts heel beperkt kunnen uitvoeren. OV Ombudsman is voor het uitvoeren van zijn taken geheel afhankelijk van subsidie. Wij achten het niet aannemelijk dat Rover en OV Ombudsman zonder deze subsidies de taken kunnen uitvoeren. De doeltreffendheid en doelmatigheid van beide subsidies kan volgens ons worden verbeterd door bij de verlening van de subsidie duidelijker de activiteiten en verwachte resultaten te beschrijven waarvoor de subsidie wordt verleend. Daarnaast is er sprake van een afnemend ledenaantal van Rover. Ook de onafhankelijke positie van OV ombudsman binnen de reizigersvereniging is een aandachtspunt. Alhoewel de juridische inbedding van de organisatie bij Rover historisch verklaarbaar is, maakt die inbedding dat de OV Ombudsman de schijn van partijdigheid tegen kan hebben. Belangenbehartiging en onafhankelijke klachtenbehandeling kunnen op gespannen voet staan.

Vervolg

De staatssecretaris geeft aan bij beide organisaties aandacht te vragen voor de gesignaleerde punten voor verdere verbetering. Ook wil zij de organisaties uitdagen om te borgen dat reizigers goed vertegenwoordigd blijven in het OV ondanks afnemende ledenaantallen bij Rover. De invulling die de reizigersvereniging en OV ombudsman hieraan geven wordt meegenomen bij de beoordeling van de aanvragen voor de subsidie voor de periode na 2021.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten