KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Frederique Uyterlinde

fuyterlinde@kwinkgroep.nl
+31 6 82762859

Meer over Frederique

Klimaat- en energiebeleid

Het tegengaan van klimaatverandering is de komende 50 jaar de grootste uitdaging” antwoordt Dieke op de vraag wat volgens haar de reden is om zich te richten op de kring klimaat en energie. De kring klimaat en energie richt zich op klimaat- en energievraagstukken om zo de toekomstbestendigheid van de aarde, natuur en cultuur te borgen. Het zijn complexe vraagstukken, en juist die vinden wij razend interessant, merkt Annelies op. Onze technisch-bestuurskundige achtergrond stelt ons in staat om grote opgave te structureren en beleidsmatige vraagstukken te verbinden met technologische oplossingen. En dat is nodig, zo geeft Freek aan: “Klimaat- en energievraagstukken vragen van adviseurs een interdisciplinaire benadering. Technologische, financiële en sociale innovatie komen samen. Het is een voorrecht om op vanuit deze verschillende invalshoeken aan het klimaatveranderingsvraagstuk te mogen werken.”

Advies om grip in complexiteit te krijgen

De kring klimaat en energie biedt gemeenten, provincies en rijkspartijen grip in de complexe transities die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we door:

– Oog te hebben voor onzekerheid. De grote complexiteit blijkt onder meer uit de grote onzekerheid waarmee veel oplossingen omgeven zijn. Annelies geeft hierover aan: “Veel bureaus constateren dat er meters gemaakt moeten worden om de klimaatdoelen te halen. Wat ons onderscheid van de rest is dat wij even durven stil te staan en de tijd nemen om samen met de opdrachtgever nadenken over een veranderlogica die past bij de vraag of beleidsdoelstelling met oog voor de onzekerheid daarin. Er is geen gouden sleutel tot de oplossing en er wordt veel geëxperimenteerd in dit veld. Waar met name nog veel valt te leren, is het monitoren en bijsturen van die experimenten. Dan ben je pas echt aan het leren en kun je bijsturen in de onzekere klimaattransitie!”

– Verbinding maken. Er zijn veel actoren betrokken bij de klimaat- en energietransitie: netbeheerders, energiebedrijven, maatschappelijke organisaties, bedrijven, bewoners, nationale en decentrale overheden. Er zijn alleen al 355 gemeenten in Nederland. Freek benoemt dat het belangrijk is om te voorkomen dat het wiel 355 keer opnieuw wordt uitgevonden. “Ze weten elkaar en andere actoren op dit onderwerp nog niet goed te vinden. Er is iets of iemand nodig die hun vragen en antwoorden bij elkaar weet te brengen. Een kennismakelaar ontbreekt. Binnen de kring klimaat en energie hebben we hier aandacht voor. We zetten ons in om die verbindingen tussen actoren te leggen. Daarmee dragen we bij aan een efficiëntere aanpak voor deze grote opgave.”

– Concreet handelingsperspectief bieden. Frederique benadrukt dat adviezen vooral ook toegevoegde waarde hebben als ze de opdrachtgever in de actie-modus krijgen. “Wij ondersteunen gemeenten en andere overheden bij het opstellen, uitvoeren, bewaken, bijsturen en monitoren van hun klimaatbeleid. Daarbij hebben we aandacht voor beleidslogica, het stellen van prioriteiten en samenwerking met betrokken stakeholders. Wat we hiermee willen bereiken is dat gemeenten en andere overheden kunnen overgaan tot actie, verstandige actie. Ik denk dat de kracht van onze adviezen ook zit in de concrete handelingsperspectieven die wij bieden. Niet alleen strooien met ‘hoog-over’ adviezen. We geven praktische en hands-on adviezen.”

Ervaring met klimaatbeleid

We hebben veel ervaring met het adviseren over klimaat- en energiebeleid. Zo adviseerden we bijvoorbeeld het ministerie van EZK, RVO, het ministerie van BZK, de VNG, de provincie Gelderland, de Metropoolregio Amsterdam en verschillende gemeenten. Daarnaast ontwikkelden we een toolbox met methoden die wij inzetten om gemeenten grip te bieden op het klimaatbeleid.

Bent u benieuwd hoe we u zouden kunnen helpen met het voeren van verstandig klimaatbeleid? Neem dan contact op met Freek Kuipéri.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website