KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep onderzoekt uitrol 5G

Vorige week nam staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Conferentie Nederland Digitaal het Handvest 5G in ontvangst. Telecompartijen, het bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, lokale en nationale overheden hebben samen aan het handvest gewerkt om  de Nederlandse koppositie op het gebied van digitale infrastructuur te behouden. Voor deze koppositie is de uitrol van 5G cruciaal. KWINK groep heeft […]

28 maart 2019

Vorige week nam staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Conferentie Nederland Digitaal het Handvest 5G in ontvangst. Telecompartijen, het bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen, lokale en nationale overheden hebben samen aan het handvest gewerkt om  de Nederlandse koppositie op het gebied van digitale infrastructuur te behouden. Voor deze koppositie is de uitrol van 5G cruciaal. KWINK groep heeft het afgelopen jaar verschillende onderzoeken uitgevoerd die Nederland moeten voorbereiden op deze uitrol van 5G. Zo adviseerden we het ministerie van EZK over de frequentieverdeling in de 3,5 GHz-band. Momenteel onderzoeken we welke belemmeringen kunnen optreden bij de plaatsing van antennes ten behoeve van 5G én adviseren we over oplossingsrichtingen. We hebben daarbij in het speciaal aandacht voor belemmeringen bij de plaatsing van antennes op monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Waarom 5G?

Digitale informatietechnologieën worden dagelijks intensief gebruikt door burgers, bedrijven en overheden. Ze vormen een bron van economische groei en innovatie. Bovendien verandert deze digitalisering in hoog tempo onze samenleving en maatschappij. Het gaat om meer dan het uitrollen van een nieuwe netwerktechnologie. Het gaat om de digitale samenleving van de toekomst: zelfrijdende auto’s, gezondheidszorg op afstand of landbouwgewassen die middels sensoren worden gecontroleerd op ziekten. Al deze technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan ons netwerk: een hoge(re) snelheid, meer capaciteit en een grotere betrouwbaarheid. 5G belooft hierin te voorzien.

Belang integrale handreiking en afweging

Het belang van 5G wordt breed gedragen, maar het realiseren van de uitrol gaat niet vanzelf. In ons onderzoek identificeren we verschillende belemmeringen bij de plaatsing van antennes. Eén van deze belemmeringen betreft het ontbreken van lokaal antennebeleid. Ook in het Handvest 5G wordt de behoefte aan geharmoniseerd lokaal beleid onderstreept.

Eén van de oplossingsrichtingen die KWINK groep daarom aanbeveelt, is om met landelijke partijen tot een handreiking met afwegingen te komen. Het gaat om een gezamenlijke handreiking van de ministeries van EZK en BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Antennebureau en de VNG. Hierin kunnen duidelijke en breed gedragen uitgangspunten worden geformuleerd. Gemeenten kunnen het antennebeleid op basis van die handreiking opstellen en hoeven niet zelf informatie vanuit verschillende landelijke partijen te combineren.

Een handreiking op zichzelf maakt echter nog geen geharmoniseerd lokaal beleid. De inpassing van antennes blijft vaak maatwerk. Om tot maatwerkoplossingen te komen bevelen we aan voorafgaand aan de plaatsing met betrokkenen vanuit de verschillende belangen te overleggen. Daardoor is een integrale afweging mogelijk met oog voor zowel de leefomgeving als de digitale connectiviteit.

Benieuwd geworden naar andere belemmeringen en oplossingsrichtingen die we hebben gevonden? Halverwege april publiceren we het rapport Antennes, 5G, en welstand waarin je meer kunt lezen over de belemmeringen die kunnen optreden bij de plaatsing van antennes én oplossingsrichtingen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten