KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Resultaten evaluatie SEV III

De Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben op 10 juli 2013 het eindrapport van de evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) naar de Tweede Kamer gestuurd. KWINK groep heeft deze evaluatie in samenwerking met ECN Beleidsstudies uitgevoerd.  Uit de evaluatie komt naar voren dat het SEV III voldoet aan de […]

24 juli 2013

De Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben op 10 juli 2013 het eindrapport van de evaluatie van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) naar de Tweede Kamer gestuurd. KWINK groep heeft deze evaluatie in samenwerking met ECN Beleidsstudies uitgevoerd. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat het SEV III voldoet aan de boogde doelstelling, namelijk het waarborgen van voldoende ruimte voor grootschalige elektriciteitsproductie (>500 MW) en transport middels hoogspanningsverbindingen (>220 kV). Dit geldt in ieder geval tot het eind van de looptijd van SEV III in 2020. Uit de evaluatie blijkt ook dat de reserveringen in het SEV III vooralsnog toereikend zijn om windenergie op land en windenergie op zee op het hoogspanningsnet tot 2020 te kunnen opvangen. Hoewel het SEV III volgens de evaluatie goed functioneert zijn er ook een aantal aandachtspunten door de onderzoekers geformuleerd. Op basis van deze aandachtspunten hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen geformuleerd. Naar aanleiding van de aanbevelingen hebben de ministers onder andere de volgende toezeggingen gedaan:

  • De ministers gaan samen met de landelijke netbeheerder na of er onder de reeds in SEV III gereserveerde nieuwe hoogspanningsverbindingen, tracés of zoekgebieden zijn aan te wijzen waarbij toekomstige realisatie relatief zeker is op en waar sprake is van schaarste. Indien dergelijke tracés zijn aan te wijzen zal rechtstreeks via de Rijkscoördinatieregeling een ruimtelijke reservering worden opgenomen in een inpassingsplan.
  • In 2015-2016 zullen de ministers een MKBA laten uitvoeren naar de concentratie van productielocaties op een beperkt aantal vestigingsplaatsen.
  • De samenhang tussen structuurvisies zal worden verbeterd door in de nog op te stellen structuurvisies de raakvlakken te analyseren en te benoemen.

Voor een volledig overzicht van onze bevindingen en aanbevelingen verwijzen we naar het eindrapport. In de begeleidende brief kunt u de toezeggingen van de de Minister aan de Tweede Kamer lezen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten