KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Monitor Greenports

KWINK groep ontwikkelt momenteel een monitor Greenports in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De monitor brengt de trends in de Greenports (tuinbouwclusters) in Zuid-Holland in kaart en geeft inzicht in de effecten van het provinciaal tuinbouwbeleid.

15 juli 2022

Greenports in Zuid-Holland

Zuid-Holland kent vier tuinbouwclusters (Greenports): de Duin- en Bollenstreek (bollenteelt, sierteelt), West-Holland (vruchtgroente, bloemen en potplanten), een deel van de Greenport Aalsmeer (sierteelt) en de Greenport in de regio Boskoop (boomteelt). Deze Greenports vertegenwoordigen een grote economische waarde. De Nederlandse tuinbouwsector is op zichzelf goed voor 2,7% van het BBP en Nederland is de 2e grootste agro-exporteur van de wereld. De omzet van de tuinbouwsector in Nederland komt daarbij voor een relatief groot gedeelte uit Zuid-Holland.

Monitor Greenports

De provincie Zuid-Holland probeert met haar beleid de transitie te versnellen naar toekomstbestendige duurzame Greenports, die op mondiale schaal toonaangevend en innovatief opereren. De provincie Zuid-Holland wil een monitor laten ontwikkelen om zowel de trends in de tuinbouwsector te volgen als de effecten van het eigen beleid. Het doel daarbij is om een integrale monitor te ontwikkelen, waarbij zowel aandacht is voor ruimtelijke, economische en leefomgevingsaspecten. De monitor beslaat vrijwel de hele tuinbouwsector in Zuid-Holland: van zaadveredeling tot en met logistiek, van glastuinbouw tot en met boomkwekerij.

KWINK groep ontwikkelt de monitor langs twee monitoringslijnen: ontwikkelen van indicatoren die we idealiter in beeld brengen (‘tekentafel-methode’) en het ontwikkelen van indicatoren waarvan data beschikbaar is (‘pragmatische methode’). Voor we starten met indicatoren ontwikkelen, stellen we met de provincie een beleidstheorie op over hun Greenportbeleid. Met deze beleidstheorie maken we op gestructureerde wijze inzichtelijk hoe met het beleid van de provincie impact wordt bereikt.

Ervaring KWINK groep  

KWINK heeft veel ervaring met het monitoren van beleid en maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is dat KWINK groep al enkele jaren de kwantitatieve Monitor Toekomstbeeld OV 2040 (1-meting, 2-meting) opstelt. Ook helpen wij publieke organisaties met analyse en betekenis geven aan de gemonitorde inzichten. Dit doen we via een reflexieve monitoringscyclus, waarbij we met betrokkenen gezamenlijk analyseren en reflecteren op wat in kaart is gebracht. Dit deden we in de OV-sector, waarbij wij met de OV-sector gezamenlijk reflecteerden op de inzichten uit de Monitor Toekomstbeeld OV 2040.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten