KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Toekomstagenda-onderzoek Gezonde weg en hinder

Burgers zijn steeds vaker actief in hun wijk of omgeving. Denk aan het gezamenlijk beheren van een park. Maar bent u ook bekend met een vrij nieuwe vorm van participatie: citizen science, oftewel burgerwetenschap? In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert KWINK groep in samenwerking met de TU Delft een toekomstagenda-onderzoek uit naar de rol die citizen science en co-creatie zou kunnen spelen bij het meten van geluid en luchtkwaliteit (langs wegen).

27 september 2021

Burgers zijn steeds vaker actief in hun wijk of omgeving. Zo beheren ze een gezamenlijk park via co-creatie of organiseren ze activiteiten in de buurt. Maar bent u ook bekend met een vrij nieuwe vorm van participatie: citizen science, oftewel burgerwetenschap? Onder citizen science valt bijvoorbeeld het melden van waarnemingen van dieren, luchtkwaliteit of geluidsoverlast. Ter illustratie, op deze website wordt de luchtkwaliteit over de gehele wereld bijgehouden. Dit soort burgeronderzoek levert niet alleen waardevolle datasets op, maar biedt de overheid ook kansen om beleid beter aan te laten sluiten op de realiteit van burgers en bovendien burgers te betrekken in de besluitvorming.

Vaak is de overheid monopolist ten aanzien van kennis, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu-informatie. Echter, met de opkomst van citizen science en co-creatie is de verwachting dat het kennismonopolie zal verminderen, omdat meer data publiekelijk beschikbaar zal zijn of buiten de overheid om gemeten wordt. Het risico van deze ontwikkeling is dat de burger en overheid uit elkaar groeien wat betreft probleemdefiniëring. Zo sluiten de wettelijke kaders voor het meten van geluid en luchtkwaliteit rondom wegen vaak niet aan op de beleving van de burgers, of is er zelfs geen geloof in de officiële meetwaarden. Voor geluid geldt bijvoorbeeld dat de overheid vaak een gemiddelde hanteert voor de maximale geluidsoverlast langs een provinciale weg in decibellen. De geluidspieken tijdens de spits of het aantal langsrijdende zware vrachtwagens, produceren echter een veel hoger aantal decibellen aan geluid en vormen daarmee de daadwerkelijke overlast voor de bewoners in de omgeving.

Wat onderzoekt KWINK groep?

In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert KWINK groep in samenwerking met de TU Delft een toekomstagenda-onderzoek uit naar de rol die citizen science en co-creatie zou kunnen spelen in het streven van de provincie om tot ‘gezonde’ provinciale wegen te komen. Het onderzoek heeft een brede blik: gekeken wordt naar de rol van burger en overheid, en ontwikkelingen daarin. Citizen science en co-creatie zijn hiervan voorbeelden.

Doel toekomstagenda-onderzoek

Het overkoepelende doel van dit project is om citizen science en co-creatie in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen inzetten. Dit onderzoek maakt dan ook inzichtelijk hoe er tot een gedeelde probleemperceptie kan worden gekomen rondom bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidsoverlast bij provinciale wegen. Kortom: hoe zal het gesprek tussen overheid en burger over deze verschillende percepties eruitzien? Onderwerpen zoals de kennispositie van de burger, de dialoog tussen burger en overheid en het gebruik van (door burgers verzamelde) data zullen wetenschappelijk worden onderbouwd. Duidelijkheid rondom deze thema’s is immers cruciaal voordat je succesvol aan de slag kan met citizen science en co-creatie.

Aanpak van KWINK groep

In de eerste fase wordt een fundamenteel literatuuronderzoek uitgevoerd met als doel de verschillende concepten en ideeën over citizen science en co-creatie bij elkaar te brengen. Hiervoor worden zowel wetenschappelijke artikelen als interne documenten geraadpleegd. Om de opvattingen en ervaringen met citizen science en co-creatie in kaart te kunnen brengen, worden er vervolgens interviews met experts en ervaringsdeskundigen gehouden. De inzichten verkregen uit de literatuurstudie en interviews worden verdiept en in de praktijk gebracht door middel van een serie workshops met medewerkers van de provincie. In de laatste workshop worden positieve toekomstscenario’s met betrekking tot citizen science ontwikkeld. Deze scenario’s dienen als handvatten voor de provincie om citizen science effectief in de toekomstige praktijk in te kunnen zetten.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten