KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Sturen op kwaliteit van taxi’s

Wanneer je als reiziger een taxi kiest bij het station of een andere standplaats, wil je er van uit kunnen gaan dat de kwaliteit op orde is. Om te sturen op deze kwaliteit hebben gemeenten sinds 2011 de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen aan het taxivervoer. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu […]

16 mei 2017

Wanneer je als reiziger een taxi kiest bij het station of een andere standplaats, wil je er van uit kunnen gaan dat de kwaliteit op orde is. Om te sturen op deze kwaliteit hebben gemeenten sinds 2011 de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen aan het taxivervoer. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu evalueerde KWINK groep deze gemeentelijk bevoegdheden.

Gemeentelijke bevoegdheden

Gemeenten hebben bijvoorbeeld de bevoegdheid om eisen te stellen aan het taxivervoer op het gebied  van de herkenbaarheid van taxi’s of de kwalificaties van bestuurders van taxi’s. Zeven grotere gemeenten kunnen daarnaast taxiondernemers verplichten zich in groepen te organiseren, zogeheten Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s). Het doel van deze bevoegdheden is om gemeenten in staat te stellen te sturen op de kwaliteit in termen van zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en traceerbaarheid, om zo een reputatiemechanisme tot stand te brengen.

Onderzoeksopzet

Om te onderzoeken of de gemeentelijke bevoegdheden daadwerkelijk bijdragen aan een verhoogde kwaliteit op de taxi opstapmarkt is deze evaluatie uitgevoerd. Tijdens de evaluatie is een informatie-uitvraag uitgezet onder gemeenten, zijn relevante documenten bestudeerd en hebben gesprekken met betrokken partijen plaatsgevonden. Zo is onder andere gesproken met de gemeenten die gebruik maken van de aanvullende bevoegdheden, taxiondernemers en landelijke koepelorganisaties. De tussentijdse bevindingen zijn besproken in een overleg met betrokken gemeenten.

Conclusies

In het eindrapport concluderen we dat de huidige invulling van de gemeentelijke bevoegdheden een aantal positieve effecten heeft op de kwaliteit van het taxivervoer in de betreffende gemeenten. Zo worden chauffeurs met de slechtste kwaliteit van de opstapmarkt geweerd en is de aanspreekbaarheid en traceerbaarheid van individuele chauffeurs vergroot. Echter worden nog niet alle gewenste effecten bereikt. Zo is de herkenbaarheid van taxichauffeurs en taxiondernemers voor klanten niet toegenomen en is er nauwelijks sprake van een werkend reputatiemechanisme. Ook komt de beoogde zelfregulering door de taxibranche wisselend, maar over het algemeen beperkt, van de grond.

Aanbevelingen

Omdat er potentie is om het systeem te verbeteren binnen de huidige kaders, achten we het momenteel niet wenselijk om het systeem fundamenteel te wijzigen. We bevelen onder andere aan de coördinerende en faciliterend rol van het ministerie van IenM te versterken, de bevoegdheden van de verschillende handhavende partijen te stroomlijnen en sterker in te zetten op samenwerking bij handhaving. Ook bevelen we gemeenten aan transparante, relevante en afrekenbare eisen te stellen aan TTO’s, waarbij het van belang is dat er vanuit gemeenten ‘een stok achter de deur’ is richting de TTO’s. Tot slot bevelen we gemeenten aan om de relatie met de uitvoerende stichtingen te professionaliseren en te formaliseren.

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van IenM aan de conclusies te onderschrijven en de aanbevelingen te delen en te zullen oppakken.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten