KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Grootschalige zonneparken. Grote stappen, snel thuis?

In juni 2018 is het beleidskader zonne-energie vastgesteld door de gemeenteraad van Lochem. Bij het opstellen van het beleidskader zonne-energie is toegezegd om het beleid te evalueren wanneer 100 hectare zonnepark vergund is, om daarmee het beleid te kunnen aanscherpen. KWINK groep heeft samen met Bureau7tien deze evaluatie uitgevoerd.

12 oktober 2020

In juni 2018 is het beleidskader zonne-energie vastgesteld door de gemeenteraad van Lochem. Bij het opstellen van het beleidskader zonne-energie is toegezegd om het beleid te evalueren wanneer 100 hectare zonnepark vergund is, om daarmee het beleid te kunnen aanscherpen. KWINK groep heeft samen met Bureau7tien deze evaluatie uitgevoerd.

Onderzoek beleidskader zonne-energie

In het onderzoek hebben wij onderzocht hoe de vergunningverlening voor de eerste 100 ha zonnepark is verlopen en op welke punten het beleidskader verbeterd kan worden. Om antwoorden te formuleren op deze vragen hebben wij documenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de vele betrokkenen. Zo hebben we gesproken met projectontwikkelaars, omwonenden, grondeigenaren, de gemeente en de netbeheerder.

Conclusies

In algemene zin trekken wij twee voorname conclusies over het gevoerde beleid.

Conclusie 1. Het beleidskader zonne-energie en de opstelling van de gemeente Lochem hebben er mede toe geleid dat een eerste stap in de opwek van hernieuwbare energie in de gemeente Lochem is gezet. Dit heeft  geresulteerd in de ontwikkeling van grootschalige zonneparken binnen de gemeente Lochem. De effecten van het beleidskader op kleinschalige zonne-installaties in veldopstelling is minder zichtbaar.

Conclusie 2. Tegelijk constateren we dat het beleidskader veel ruimte laat aan initiatiefnemers. Het beleidskader is weinig concreet in voorwaarden omtrent het betrekken van omwonenden, financiële participatie en locatiekeuze. Dit heeft er mede toe geleid dat onrust is ontstaan rond de ontwikkeling van zonneparken.

Aanbevelingen

  1. Maak vooraf een afweging met inwoners en betrokkenen om concrete zoekgebieden voor de opwekking van hernieuwbare energie te bepalen.
  2. Concretiseer de wijze waarop omwonenden moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van een zonnepark.
  3. Voorkom de vrijblijvendheid ten aanzien van financiële participatie.
  4. Faciliteer het technisch vooroverleg in een vroegtijdig stadium van een project zodat alle eisen aan de voorkant helder zijn en er geen onmogelijke plannen in behandeling komen (ontwikkelaar, gemeente, provincie en netbeheerder).
  5. Borg de opruimplicht niet alleen in beleid maar zorg ook voor financiële garanties.
  6. Landschappelijke inpassing wordt voor een belangrijk deel bepaald door de keuze voor een locatie. Als eenmaal voor een locatie gekozen is, hangt het van de lokale landschappelijke kenmerken af op welke wijze landschappelijke inpassing het best kan worden vormgegeven. Het beleidskader biedt de mogelijkheid voor het maatwerk dat hiervoor nodig is. Wel zien we een aantal mogelijkheden om de uitgangspunten voor landschappelijke inpassing aan te passen.
  7. Stimuleren kleinschalige particuliere en collectieve zonne-installaties in veldopstelling.

Wilt u de volledige rapportage lezen? Klik dan hier. Ook hebben wij een poster gemaakt met de onderzoeksresultaten.

Ook vertellen de Lochemse wethouders Henk van Zeijts en Bert Groot Wesseldijk in een podcast meer over de klimaatopgave en wat deze klimaatopgave betekent voor Lochem. Luister ook deze podcast!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten