KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Paul van Dijk

paul@paulchvandijk.nl
+31 6 1013 1144

Meer over Paul

KWINK groep evalueert het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het onafhankelijke Nederlandse instituut voor mensenrechten. In 2017 bestaat het College voor de Rechten van de Mens vijf jaar. Omdat het College een zelfstandig bestuursorgaan is, valt het onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en moet het eens in de vijf jaar worden geëvalueerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft KWINK groep gevraagd deze evaluatie uit te voeren.

Het College voor de Rechten van de Mens

In  2012 is de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) opgegaan in het nieuwe opgerichte College voor de Rechten van de Mens. Met de oprichting van het College voldoet Nederland aan de zogenaamde ‘Paris Principles’ die zijn aangenomen tijdens een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het College oordeelt (niet bindend) op individueel niveau of er sprake is van discriminatie en heeft daarnaast de algemene taak om het bewustzijn over en de naleving van mensenrechten in Nederland te vergroten.

Over het onderzoek

Het doel van het onderzoek is een oordeel te vellen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het College voor de Rechten voor de Mens. Om uitspraken te kunnen doen over het functioneren van het College worden een documentanalyse en een uitgebreide stakeholder consultatie uitgevoerd. Voor de consultatie verzamelen we informatie bij diverse partijen die nauw betrokken zijn bij het College, waaronder verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met diverse werknemers van het College.

In de analyse maken we een heldere scheiding tussen percepties van stakeholders en feiten die onomstotelijk vaststaan. We sluiten het evaluatieonderzoek af met aanbevelingen om het functioneren van het College voor de Rechten van de Mens in de toekomst te verbeteren. Dit resulteert in een evaluatierapport dat medio juli 2017 gereed zal zijn.

Ervaring met evaluatie onderzoek

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluatieonderzoek binnen diverse sectoren. Zo evalueerde KWINK groep recentelijk het Energieakkoord voor duurzame groei, de Autoriteit Consument en Markt en de Raad voor Accreditatie. Specifiek op het gebied van mensenrechten evalueerde KWINK groep eerder het landelijke Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website