KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Resultaten onderzoeksprogramma TAOI

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK groep heeft het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uitgevoerd. Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste resultaten. Impact In het onderzoeksprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen impact: Oplossen van een concreet vraagstuk, […]

10 januari 2017

The Art of Impact stimuleerde 120 bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke vraagstukken. KWINK groep heeft het onderzoeksprogramma van The Art of Impact uitgevoerd. Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Impact

In het onderzoeksprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen impact:

  1. Oplossen van een concreet vraagstuk, knelpunt of probleem. Voorbeelden zijn het muziekinstrument van het project STEIM-Vanboeijen, de Liedjeskast en het project FoodLabPeel. Dit laatste project heeft een bijdrage geleverd aan het oplossen van knelpunten waar een aantal boeren al langere tijd tegenaan lopen.
  2. Een probleem agenderen, vergroten van begrip en acceptatie voor een vraagstuk, prikkelen van visie en verbeelding of aanzetten tot anders denken en handelen. Het project We are data heeft bijvoorbeeld bij een breed publiek een dieper bewustzijn gerealiseerd van wat er aan persoonlijke gegevens kan worden geregistreerd, en wat dit voor eenieder kan betekenen. Een ander voorbeeld is dat Quiet500 met haar magazine veel media-aandacht heeft gekregen voor het probleem van armoede in Nederland.
  3. Nieuwe kennis ontwikkelen. In Ludwig en het Brein is kennis ontwikkeld over de invloed van muziek op het brein van dementerende ouderen.
  4. Verbeteren van de mogelijkheden voor kunstenaars om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Mede dankzij het project Impact Academy is er steeds meer aandacht voor het beroep (en de rol van) impactproducent die artistieke en maatschappelijke vraagstukken aan elkaar koppelt.

Voor de meeste nieuwe projecten is het nog te vroeg om effecten inzichtelijk te maken. Veel projecten zijn nog niet afgerond.

Wanneer het ging om een reeds bestaand project, bestond er bij veel deelnemende projecten al een samenwerking tussen kunstenaars en andere maatschappelijke organisaties. Al voor het programma The Art of Impact werd door deze deelnemers een bijdrage geleverd aan een maatschappelijk vraagstuk. Er werd dus al impact gerealiseerd. TAOI heeft ertoe bijgedragen dat de projecten hun impact hebben kunnen vergroten. The Art of Impact biedt deze projecten de kans om financiering voor een vervolg rond te krijgen, en daarmee hun impact te vergroten of versterken.

Samenwerking

We zien dat er verschillende interpretaties aan het begrip ‘samenwerking’ worden gegeven. Sommige deelnemers spreken over samenwerking als ze het over een media-partner of een leverancier hebben. Andere deelnemers zien samenwerking als een partnerschap in het maakproces. Soms is samenwerking gericht op cross-sectorale verbinding, soms op samenwerking tussen partijen binnen de culturele sector.

Deelnemers zoeken naar een balans tussen structureren en flexibiliseren. Enerzijds wordt het belang onderstreept van projectmatig werken, waarbij doelen, rollen en planning bewaakt worden. Anderzijds geven dezelfde deelnemers aan dat het creatieve maakproces ruimte moet bieden voor nieuwe inzichten en nieuwe plannen.

De meeste deelnemers ervaren weinig spanning tussen artistieke waarden en functioneel, doelgericht werken. Slechts een enkeling stelt de vraag of de kunstenaar in dit type projecten niet vooral een ‘vehikel’ is geworden om maatschappelijke impact te maken.

Resultaten

De resultaten van het onderzoeksprogramma zijn op 19 december met alle deelnemers gedeeld tijdens de slotbijeenkomst van The Art of Impact. Het eindrapport is openbaar. Tevens zijn de resultaten samengevat in een korte animatie.

KWINK groep voert veelvuldig onderzoek uit in de culturele sector. Eerder deden we onderzoek naar talentontwikkeling, internationalisering en cultureel ondernemerschap.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten