KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting openbaar

KWINK groep evalueerde begin 2016 de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De NTS is een dienstverlenende non-profit organisatie opgericht ter bevordering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Ze ondersteunt betrokken stakeholders zoals donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland. Doel evaluatie Het doel van de evaluatie was drieledig: Het beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden […]

25 oktober 2016

KWINK groep evalueerde begin 2016 de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). De NTS is een dienstverlenende non-profit organisatie opgericht ter bevordering van orgaan- en weefseldonatie en transplantatie. Ze ondersteunt betrokken stakeholders zoals donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

Doel evaluatie

Het doel van de evaluatie was drieledig:

  1. Het beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden van de NTS, die zij op grond van de wet uitvoert.
  1. Het beoordelen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden van de NTS, die zij uitvoert anders dan op grond van de wet (zoals ondersteuning van het programma Donatie bij leven en communicatie en onderwijs ten behoeve van medisch professionals).
  2. Het beoordelen van het functioneren van de rolverdeling tussen de NTS en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Resultaten

In het rapport concluderen we dat de NTS een belangrijke rol vervult in het realiseren van meer transplantaties. De NTS heeft verder een breed palet aan taken waarin zij verschillende rollen vervult. Dit leidt ertoe dat het voor stakeholders niet altijd duidelijk is wat de precieze rol en verantwoordelijkheid van de NTS is. Gevolg is dat wensen en verwachtingen van stakeholders soms verder reiken dan de opdracht en de bevoegdheid van de NTS. Voorbeelden van verbeterpunten zijn:

  • De doeltreffendheid van de rol regisseur in de weefselketen en in de organisatie van het donatieproces is voor verbetering vatbaar.
  • De NTS treft in de interne organisatie verschillende voorzieningen voor een doelmatige taakuitvoering. Verbetermogelijkheden zitten in het lerend vermogen van de organisatie en de reflectie op het eigen functioneren.
  • De omvang van het takenpakket (en de ervaren werkdruk door medewerkers) vormen een risico voor de kwaliteit van de taakuitvoering. De grootste doelmatigheidswinst valt daarom te behalen door een kritischer dialoog met het ministerie van VWS te voeren over het integrale takenpakket en de kansen en bedreigingen, die nieuwe taken met zich meebrengen.
  • De opdracht die het ministerie van VWS aan de NTS verstrekt is onvoldoende uitgewerkt in concrete verantwoordelijkheden en gewenste resultaten. Dit leidt tot onduidelijkheden en verschillende verwachtingen over de rolinvulling door de NTS, en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de NTS en het ministerie van VWS.

Minister Schippers geeft in de aanbiedingsbrief bij de evaluatie aan dat ze begin 2017 haar standpunt ten aanzien van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de evaluatie zal toesturen aan de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS zal de NTS de komende periode nauw betrekken bij de te nemen stappen en maatregelen naar aanleiding van de evaluatie.

Ervaring met evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van ZBO’s en andere overheidsorganisaties, als ook met taakgerichte subsidies en aansturingsrelaties tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties. Eerder evalueerde KWINK bijvoorbeeld de Autoriteit Consument en Markt, de Raad voor Accreditatie, de subsidie aan NEN en de subsidie aan CoMensha.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten