KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Sectorbeschrijvingen Nederlandse cultuursector

Wat zijn de ontwikkelingen in de cultuursector? Welke veranderingen zijn zichtbaar in de manier waarop de cultuursector zich organiseert? Wat is de rol van de overheid?  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil kwalitatieve beschrijvingen opstellen van deelsectoren in de cultuursector. De sectorbeschrijvingen zullen aanvullend duiding geven aan de kwantitatieve monitor economische ontwikkelingen in […]

3 juni 2016

Wat zijn de ontwikkelingen in de cultuursector? Welke veranderingen zijn zichtbaar in de manier waarop de cultuursector zich organiseert? Wat is de rol van de overheid? 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil kwalitatieve beschrijvingen opstellen van deelsectoren in de cultuursector. De sectorbeschrijvingen zullen aanvullend duiding geven aan de kwantitatieve monitor economische ontwikkelingen in de culturele sector die OCW jaarlijks publiceert. De resultaten worden samengevat in Cultuur in beeld. De sectorbeschrijvingen vormen ook een basis voor toekomstige analyses van de Raad voor Cultuur. KWINK groep maakt deze sectorbeschrijvingen samen met Panteia en Rebel Group.

Cultuursector

In het onderzoek is de cultuursector opgedeeld in zeven deelsectoren:

 1. Beeldende kunst;
 2. Podiumkunsten (dans, muziek, muziektheater en theater);
 3. Ontwerpsectoren (mode en vormgeving /design, digitale cultuur en architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur);
 4. Audiovisuele sector;
 5. Letteren en bibliotheken; ·
 6. Archieven; en
 7. Erfgoed (roerend/collecties (musea), onroerend (waaronder archeologie en monumenten) en immaterieel erfgoed).

Voor elke sector maken we beschrijvingen. Het onderzoek voeren we uit in twee fasen. In de eerste fase  van het onderzoek komen de eerste vier sectoren aan bod. In de tweede fase van het onderzoek  de laatste drie sectoren. Voor 1 november 2016 is de eerste fase van het onderzoek afgerond.

Sectorbeschrijvingen

De sectorbeschrijvingen schetsen per sector:

 • de keten (opleiding/talentontwikkeling, productie/ontwerp, distributie/presentatie, publiek, en beheer en behoud);
 • de organisatie van de verschillende onderdelen in de keten;
 • de rol van de overheid per deel van de keten;
 • de belangrijkste trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van werkgelegenheid, digitalisering en mediawijsheid, internationalisering, cultuurparticipatie en de verhoudingen in de keten;
 • als laatste kijken we naar sectorspecifieke ontwikkelingen die gaande zijn.

Daarnaast vergelijken we de sectoren op bovenstaande onderwerpen. Met het resultaat van het onderzoek kan worden bepaald hoe de sectoren ervoor staan, wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn en wat de consequenties zijn voor het cultuurbeleid.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring in de culturele sector. Eerder voerden we voor het ministerie van OCW een onderzoek uit naar talentontwikkeling in de beeldende kunst en de podiumkunsten. Zo voeren we een onderzoek uit naar The Art of Impact. Ook hebben we een verkenning uitgevoerd naar mogelijke indicatoren voor monitoring en sturing op ondernemerschap van BIS gezelschappen. Daarnaast hebben we voor de Raad van Cultuur de aanvragen van instellingen gericht op cultuurparticipatie geanalyseerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten