KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Evaluatie Wet Normering Topinkomens naar Tweede Kamer

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT heeft tot doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de publieke en semipublieke sector tegen te gaan. Met de WNT worden deze beloningen en ontslagvergoedingen genormeerd en openbaar gemaakt.

Uitvoering, toezicht en handhaving

In 2015 heeft de eerste integrale evaluatie van de WNT plaatsgevonden. KWINK groep voerde ten behoeve van deze evaluatie het deelonderzoek uitvoering, toezicht op naleving en handhaving WNT uit. Voor dit onderzoek zijn onder andere handhavingsdossiers bestudeerd en zijn vakdepartementen, WNT-toezichthouders en accountants geïnterviewd.

Belangrijke conclusies

In de kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden (mede) op basis van ons onderzoek de volgende punten benoemd:

  • Er zijn meerdere WNT-toezichthouders (zoals DUO, het CIBG en het Commissariaat van de Media). De kennisdeling en kennisborging tussen de verschillende WNT-toezichthouders zal de komende jaren verder worden versterkt.
  • De meeste WNT-toezichthouders maken momenteel nog geen gebruik van risicogebaseerd toezicht. Risicogebaseerde toezichtstrategieën zullen verder worden ontwikkeld.
  • In het stelsel van de uitvoering, toezicht op naleving en handhaving van de WNT hebben de accountants belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Het is wenselijk dat de positie van de accountant ten aanzien van de WNT nadrukkelijker in de uitvoering wordt verankerd.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring en kennis op het gebied van toezicht. Eerder evalueerden we de Autoriteit Consument en Markt. Ook vergeleken we stelsels van extern toezicht in zeven sectoren (onderwijs, zorg, woningcorporaties, spoor, voedselveiligheid, politie en kinderopvang) en evalueerden we het toezicht op de Metrologiewet (door Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen en IGZ) en verscheidene andere wetten.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website