KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Positief beeld na twee jaar Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is erin geslaagd na twee jaar een laagdrempelig klachtenmeldpunt in te richten, klachten zorgvuldig te behandelen en kwalitatief goede adviezen te maken. De doorlooptijd van de klachten, de bekendheid van de Commissie en de doorwerking van adviezen zijn aandachtspunten voor de toekomst.

Dit blijkt uit de kamerbrief die samen met het eindrapport van de evaluatie op 13 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd door de Minister van EZ De Commissie van Aanbestedingsexperts is op 1 april 2013 ingesteld door de minister van EZ om te bemiddelen en niet-bindende adviezen te geven over klachten over overheidsaanbestedingen van ondernemers en aanbestedende diensten.

Zorgvuldige en laagdrempelige klachtbehandeling

Het algemeen beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is positief. De ondervraagden zijn in ruime meerderheid positief over de zorgvuldigheid en laagdrempeligheid van de klachtenprocedure, de kwaliteit van de adviezen en de deskundigheid en onafhankelijkheid van de leden van de Commissie. Partijen vergroten hun kennis met de adviezen en de adviezen helpen bij de interpretatie van de nieuwe Aanbestedingswet.

Verbeterpunten

Op basis van de evaluatie worden de volgende verbeterpunten genoemd in de kamerbrief:

  • Een kortere doorlooptijd van de adviezen kan de doeltreffendheid van de Commissie vergroten. Met het oog daarop is de Commissie van plan te werken met het uitbrengen van deeladviezen op spoedeisende onderdelen van een klacht.
  • Op basis van de evaluatie zet de Commissie de ingezette lijn voort om in een advies (meer) handelingsperspectief te bieden in de vorm van concrete aanbevelingen.
  • De Commissie wil de mogelijkheden tot bemiddelen nader onderzoeken om het wederzijds begrip tussen partijen verder te bevorderen.
  • Ook blijkt uit de evaluatie dat de bekendheid van de Commissie onder het MKB verder kan worden verbeterd en dat de adviezen beter kunnen worden ontsloten op de website van de Commissie.
  • Om de doelmatigheid te vergroten onderzoekt de Commissie in overleg met de poule van experts op welke wijze zij experts vaker in kan zetten bij de behandeling van klachten. Ook wordt ingezet op een meer inhoudelijke ondersteuning door het secretariaat.

KWINK groep evalueert veelvuldig wetgeving en heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd rond aanbestedingen. Eerder evalueerde KWINK groep de Aanbestedingswet 2012 en PIANOo, Expertisecentrum aanbesteden.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website