KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep en ECN evalueren SEV III

De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor de Nederlandse samenleving. Het kabinet heeft voorzien dat op termijn investeringen in het hoogspanningsnet en in grootschalige elektriciteitproductie nodig zijn. In Vanwege dit vitale belang in combinatie met het NIMBY-karakter van grootschalige elektriciteitsvoorziening, voorziet het kabinet in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) waarborgt het kabinet in de […]

12 februari 2013

De elektriciteitsvoorziening is van vitaal belang voor de Nederlandse samenleving. Het kabinet heeft voorzien dat op termijn investeringen in het hoogspanningsnet en in grootschalige elektriciteitproductie nodig zijn. In Vanwege dit vitale belang in combinatie met het NIMBY-karakter van grootschalige elektriciteitsvoorziening, voorziet het kabinet in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) waarborgt het kabinet in de noodzakelijke ruimtereserveringen voor grootschalige elektriciteitsproductie en hoogspanningsverbindingen.

KWINK groep is door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om het SEV III te evalueren. In deze opdracht werkt KWINK groep samen met onderzoeksinstituut ECN.

De centrale vraag van de evaluatie is ”wat gaat er goed in het SEV III en op welke punten kan het SEV III verbeterd worden om een toekomstvast SEV te hebben dat rekening houdt met actuele ontwikkelingen in de energiesector?”

Om deze vraag te beantwoorden wordt onder meer de samenhang tussen SEV III en andere structuurschema’s en regelgeving onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR), structuurvisie’s voor wind (op land en op zee), structuurvisie buisleidingen, de omgevingswet en het besluit tot algemene regels ruimtelijke ontwikkeling (Barro).

De actuele ontwikkelingen hebben onder andere betrekking op de ontwikkeling van grootschalige en ook decentrale duurzame energieopwekking, de mogelijkheden van opslag van energie, beleidsontwikkelingen (zoals de nieuwe kabinetsdoelstellingen) en de globalisering van de elektriciteitsmarkt. Op grond van de evaluatie zal er een oriëntatie plaatsvinden van agendapunten voor een eventueel te wijzigen of nieuw structuurschema.

Het ministerie heeft gevraagd om te zorgen dat de evaluatieresultaten worden herkend en gedragen door de belangrijkste stakeholders. Tijdens de evaluatie zullen KWINK groep en ECN overheden, netbeheerders, elektriciteitsproducenten en kennisinstellingen daarom uitgebreid betrekken in interviews en toetsingsbijeenkomsten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten